Resultat av dialog

Detaljplan för Lindbackens skola – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

2 november 2016, 01:00 till

23 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen av cirka 200 kvadratmeter mark från att vara allmän plats/huvudgata till att bli kvartersmark för samlingslokal.

Beskrivning

Planområdet ligger i Lindbacken, cirka 8 km nordost om centrala Uppsala. Planområdet om-gärdas i norr, öster och väster av planerade bostäder i form av villor, radhus och kedjehus och i söder av områdets centrala park.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och förskola med plats för totalt cirka 600 elever.