Resultat av dialog

Detaljplan för Kvarteret Siv

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 17 maj 2018.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

31 augusti 2016, 09:00 till

12 oktober 2016, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 90 nya lägenheter inom kvarteret Siv, och säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen.

Beskrivning

Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum, och omfattar fastigheten Fålhagen 3:1 och delar av Fålhagen 1:32. Området är avgränsat av Vaksalagatan, Storgatan, Roslagsgatan och järnvägen. 

Enligt förslaget ska de nya bostäderna skapas genom att nya huskroppar placeras på de lägre byggnadsdelarna mot järnvägen och Storgatan. Planförslaget gör det dessutom möjligt att bygga på de befintliga bostadshusen mot Vaksalagatan och Roslagsgatan med en indragen takvåning. Mot järnvägen säkerställs ett område för gång- och cykeltrafik som på sikt kan bli en viktig del i ett övergripande gång- och cykelnät.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se