Resultat av dialog

Detaljplan för kvarteret Frigg – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

13 januari 2017, 00:00 till

6 februari 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på tillägget till gällande detaljplan för bussterminalen vid Uppsala centralstation 0380-P2006/29. Syftet med tillägget är att ge möjlighet till en större byggrätt in mot gården och att förtydliga skydds- och varsamhetsbestämmelserna för byggnaden.

Beskrivning

Planområdet ligger centralt i Uppsala i anslutning till stationsområdet och omgärdas av Vaksalagatan, Kungsgatan, Stadshusgatan och järnvägen.

Syftet med tillägget är att ge möjlighet till en större byggrätt in mot gården och att förtydliga skydds- och varsamhetsbestämmelserna för byggnaden. Tillägget syftar också till att ställa krav på hög arkitektonisk kvalitet och begränsa byggnadens totala höjd med tydligare bestämmelser. Dessutom hanteras risker vid närhet till järnväg och transport av farligt gods.

Planhandlingen till gällande detaljplan för bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29, fortsätter att gälla och ska läsas tillsammas med det här tillägget.