Resultat av dialog

Detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset - granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 25 september 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

24 april 2017, 09:00 till

8 maj 2017, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen innebär i korthet att det blir möjligt att bedriva fler markanvändningar inom befintlig fastighet.

Beskrivning

Planområdet utgörs av fastigheten Dragarbrunn 18:3 som ligger i centrala Uppsala i direkt anslutning till Gamla torget.

Detaljplanen innebär i korthet att det blir möjligt att driva fler markanvändningar inom befintlig fastighet. Detaljplanen möjliggör att befintlig skolverksamhet fortsätter bedrivas, dock inte förskola eller grundskola. Bestämmelsen handel ersätts av den mer flexibla markanvändningen centrum.