Resultat av dialog

Detaljplan för del av kvarteret Söderhällby - granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 25 september 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

19 maj 2017, 00:00 till

2 juni 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för del av kvarteret Söderhällby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga gasanläggningen inom regionbussdepån i östra Fyrislund.

Beskrivning

Utbyggnaden ska göra det möjligt att samlokalisera stadsbussar och regionbussar. Planen möjliggör två nya byggnader för lagring och hantering av gas.

Planområdet är beläget i östra Fyrislund intill Söderhällbygatan och omfattar delar av fastigheten Söderhällby 1:8 och Vaksala Norrby 1:3. Planområdet är cirka en hektar.