Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Assar - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 februari 2019, 00:00 till

4 april 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ökad exploatering inom två fastigheter i Luthagen och därigenom kunna uppföra fler bostäder i en attraktiv och centralt belägen stadsdel. Syftet är också att bevara kvarterets karaktär av trädgårdsstad genom att de nya byggnaderna samspelar med befintliga byggnader i kvarteret och förhåller sig till områdets sammanhang och skala. Detaljplanen är ute på samråd 21 februari till 4 april.

Beskrivning

Planområdet består av fastigheterna Luthagen 21:3 och 21:4 och är en del av kvarteret Assar i stadsdelen Luthagen. Adressen är Jumkilsgatan 8 och 10. Planområdet ligger nära en större genomfartsgata, Börjegatan, och det är knappt två kilometer till Stora Torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se