Ärende

Ärende om beslut om vidaredelegering av arbetsgivarfrågor