Ärende

Ärende om delegation till plan- och byggnadsnämnden att fatta beslut om detaljplan