Interpellation/fråga

Svar på interpellation av Mohamad Hassan (L) om inrättande av personalutskott