Lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten, KLM,  hör till miljöförvaltningen. Vi ansvarar för lantmäteriförrättningar, uppdatering av registerkartan, adressättning, lägenhetsregistret och bildande av samfällighetsföreningar inom Uppsala kommun.

Avdelningschef: Mikael Odervång

Lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

Kommunala lantmäterimyndigheten består av 

 • 12 förrättningslantmätare
 • 6 lantmäteriingenjörer
 • 2 assistenter
 • 1 chef.

Vi arbetar med olika former av fastighetsbildning, till exempel

 • avstyckning
 • fastighetsreglering
 • klyvning
 • sammanläggning
 • 3D-fastighetsbildning
 • fastighetsbestämning
 • anläggningsförrättning
 • ledningsrättsförrättning
 • adresser, lägenhetsregistret

Läs om hur en lantmäteriförrättning går till.

Lagstiftning

Vi följer bland annat följande lagstiftning:

 • Jordabalken (JB) – Lagstiftning om fast egendom, överlåtelser, med mera. "Fast egendom är jord."
 • Fastighetsbildningslagen (FBL) – Styr om och hur fastighetsbildning är möjlig. Även tvångsvis.
 • Anläggningslagen (AL), lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) – Vid bildande av gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar.
 • Ledningsrättslagen (LL) – Vid bildande av ledningsrätter.
 • Plan- och bygglagen (PBL) – Plangranskning, plansamråd, fastighetsförteckningar.

Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid eller ställa frågor via vår servicetelefon eller e-post.

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:  Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar.

Datum:  13 juni (6 juni Nationaldagen stängt)
Tid: 15.00–18.00

Postadress: Uppsala kommun
Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
753 75  Uppsala