Lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten, KLM,  hör till miljöförvaltningen. Vi ansvarar för lantmäteriförrättningar, uppdatering av registerkartan, adressättning, lägenhetsregistret och bildande av samfällighetsföreningar inom Uppsala kommun.

Avdelningschef: Mikael Odervång

Lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

Kommunala lantmäterimyndigheten består av 

 • 12 förrättningslantmätare
 • 6 lantmäteriingenjörer
 • 2 assistenter
 • 1 chef.

Vi arbetar med olika former av fastighetsbildning, till exempel

 • avstyckning
 • fastighetsreglering
 • klyvning
 • sammanläggning
 • 3D-fastighetsbildning
 • fastighetsbestämning
 • anläggningsförrättning
 • ledningsrättsförrättning
 • adresser, lägenhetsregistret

Läs om hur en lantmäteriförrättning går till.

Lagstiftning

Vi följer bland annat följande lagstiftning:

 • Jordabalken (JB) – Lagstiftning om fast egendom, överlåtelser, med mera. "Fast egendom är jord."
 • Fastighetsbildningslagen (FBL) – Styr om och hur fastighetsbildning är möjlig. Även tvångsvis.
 • Anläggningslagen (AL), lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) – Vid bildande av gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar.
 • Ledningsrättslagen (LL) – Vid bildande av ledningsrätter.
 • Plan- och bygglagen (PBL) – Plangranskning, plansamråd, fastighetsförteckningar.

Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid eller ställa frågor via vår servicetelefon eller e-post.

Vi har telefonrådgivning vissa kvällar och då kan du ringa oss på 018-727 46 10 så hjälper vi dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Du hittar de datum vi är tillgängliga på sidan för bygglov.  Tid: 15.00–18.00. 

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:  Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta lantmäterimyndigheten per telefon eller e-post.,  

Postadress: Uppsala kommun
Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
753 75  Uppsala