Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

  Riksdagen tog i december en ny statsbudget och tyvärr finns det inte längre några statliga medel för kostnadsfria lovaktiviteter att söka eller rekvirera. Uppsala kommun kommer därmed inte kunna göra de satsningar på loven vi har haft senaste åren med ett riktat föreningsstöd för föreningar som vill ordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Stöd till kostnadsfria lovaktiviteter utgår därmed. Ni kan självklart fortsätta att arrangera lovaktiviteter för barn och unga, men finansieringen måste ske på annat sätt. Kommunen har vissa stödformer för lovaktiviteter sedan tidigare. Det finns möjlighet att söka kulturnämndens ordinarie projektstöd för barns och ungas fria tid för sommaren där man ansöker senast 1 mars för sommaraktiviteter. Föreningar som är bidragsberättigade hos idrott och fritid kan söka deras skollovsstöd som är ett förstärkt verksamhetsstöd och betalas ut med ett fast belopp per dag och grupp.

  Stöd som ges av idrotts- och fritidsnämnden

  Innan ni kan ansöka om stöd och bidrag måste ni vara en bidragsberättigad förening.
  Ansök om att bli en bidragsberättigad förening

  Stöd till medlemsverksamhet

  • Verksamhetsstöd för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin ordinarie barn- och ungdomsverksamhet samt utveckla och stödja de ledare som behövs för att föreningen ska kunna hålla hög kvalitet på sin verksamhet.
  • Utvecklingsstöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter utöver ordinarie verksamhet samt för att bedriva verksamhet på skollov.
  • Anläggningsstöd ska ge möjlighet att driva, underhålla eller förbättra en anläggning som en förening bedriver verksamhet i.

  Stöd som ges av kulturnämnden

  Kulturnämnden ger stöd till öppna verksamheter för barn och unga. Stöd kan sökas av ideella föreningar med lokal anknytning som riktar verksamheten till barn och unga i åldern 5 till 25 år.

  Stöd till öppna verksamheter

  Stöd till ungas egna initiativ i åldern 10–25 år

  • Responsbidrag finns till för dig som är ung och själv eller tillsammans med kompisar vill ordna aktiviteter eller arrangemang för unga på fritiden.
 2. Varför kommunen ger stöd

  Kommunen har en lokal överenskommelse med föreningslivet. I den framgår det att Uppsala kommun ska ha en levande och välkomnande föreningsverksamhet som bidrar till att stärka demokrati och mångfald och ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet.

  Uppsala kommuns stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet utgår från FN:s barnkonvention.

  Där framgår det att kommunen ska verka för att barn och unga:

  • växer upp under likvärdiga villkor
  • känner sig delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem
  • känner sig trygga och att olika typer av verksamhet och aktiviteter är tillgängliga för dem
  • lever i en god fysisk och psykisk miljö.

  Andra övergripande mål som föreningslivet ska bidra till är värden som

  • god hälsa
  • integration
  • jämställdhet
  • meningsfull
  • utvecklande fritid
  • drogfria miljöer
  • minskat utanförskap
  • mångfald
  • social utveckling
  • tillhörighet.

  Det framgår även i Mål och budget 2016 att Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. Målet är att utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter ska vara jämställt och tillgängligt för alla.

 3. Verksamhetsstöd barn- och ungdomsföreningar

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för verksamhetsstöd (PDF, 1 MB)

  Verksamhetsstöd är ett grundläggande stöd för att föreningen ska kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ska hjälpa föreningen att hålla en hög kvalitet på verksamheten och ge möjlighet att vidareutveckla ledarna.

  Föreningar som kan få stöd

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation

  Vad stödet består av

  Hur mycket föreningen kan få i verksamhetsstöd beror på antal medlemmar, sammankomster, aktivitetspoäng och kvalitetspoäng. 

  Medlemmar

  Föreningen kan få stöd för varje stödberättigad medlem. För att en medlem ska vara stödberättigad måste medlemmen bland annat vara mellan 5 och 25 år och ha deltagit i en föreningsaktivitet.

  Sammankomst

  Föreningen kan få stöd för varje stödberättigad sammankomst. Som stödberättigad sammankomst räknas sammankomster med minst tre deltagare som pågår i minst en timme.

  Aktivitetsstöd

  Aktivitetsstödet baseras på antalet aktivitetspoäng. Varje medlem får aktivitetspoäng när medlemmen deltar i en stödberättigad sammankomst. Föreningen kan få stöd för högst 200 aktivitetspoäng per deltagare och kalenderår upp till 14 års ålder. Därefter finns ingen poängbegränsning.

  Kvalitetspoäng

  Föreningen kan få stöd för det antal kvalitetspoäng som föreningen nått upp till. Antalet kvalitetspoäng ger rätt till en viss del av den bidragspott som finns för det kvalitativa arbetet.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök om verksamhetsstöd
  Sök senast 25 februari och 25 augusti.

  Beslut

  Din förening får beslutet senast åtta veckor efter att vi fått ansökan. 

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor. 

 4. Utvecklingsstöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för utvecklingsstöd (PDF, 2 MB)

  Syftet med utvecklingsstödet är att föreningar ska kunna få stöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter som avser att utveckla den ordinarie verksamheten samt bedriva icke ordinarie verksamhet under skollov.  

  Utvecklingsstödet är uppdelat på stöd till projekt och till skollovsaktiviteter.

  Projekt

  Föreningar som kan få stöd

  En förening kan söka utvecklingsstöd om den har verksamhet för personer mellan 5 och 25 år och uppfyller villkoren för att få söka.

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål 
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation.

  Projektet ska ha en tydlig inriktning mot något av följande kriterier:

  • utveckling av föreningens verksamhet
  • en aktivitet som för föreningen når nya grupper av barn och ungdomar
  • särskilda insatser under en uppbyggnadsperiod för en nybildad förening som uppfyller kraven för att få stöd från Uppsala kommun
  • en för föreningen nytänkande aktivitet inom ett eller flera av följande prioriterade områden:
   • allsidig utveckling för barn och ungdomar
   • funktionsnedsattas deltagande i verksamheten
   • integration
   • jämställdhet mellan könen

  Stödets storlek

  Ett projekt kan pågå i upp till ett år med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år.

  Föreningen kan få bidrag för ledare, lokal eller anläggning samt material. En förening kan högst få 100 000 kronor i utvecklingsstöd per år.

  Manual

  Manual för att söka utvecklingsstöd-projekt. (PDF, 238 KB)

  Sök utvecklingsstöd projekt

  Sök utvecklingsstöd

  Sista ansökningsdag

  1 mars och 1 oktober är sista ansökningsdag för utvecklingsstöd projekt.

  Beslut 

  Beslutet tas senast 30 april och 30 november.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor om en ansökan som du redan har lämnat in, de olika stöden, ansökningsdatum eller hur du ansöker. 

  Skollov

  Bidraget är ett förstärkt verksamhetsstöd för ökade kostnader i samband med skollovsverksamhet. Föreningen får stöd i förskott för antalet verksamhetsdagar och uppskattat antal deltagare i åldern 5–25 år som är bosatta i Uppsala kommun.

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka utvecklingsstöd om ni har verksamhet för personer mellan 5 och 25 år och uppfyller villkoren för att få söka.

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation.

  Aktiviteten ska 

  • bedrivas på ett skollov
  • bedrivas i Uppsala kommun
  • pågå under minst tre timmar per verksamhetsdag
  • redovisas i aktivitetspoäng och sammankomststödsansökan, gruppen ska döpas med skollov och bidragsnummer
  • rikta sig till barn och ungdomar i åldern 5–25 år som är bosatta i Uppsala kommun

  Sök utvecklingsstöd skollov

  Sök utvecklingsstöd i Interbook

  Sista ansökningsdag

  Ni kan söka stödet när som helst under året men senast 14 dagar innan skollovet ni söker stöd för.

  Beslut 

  Beslutet tas senast 14 dagar efter inkommen ansökan.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor. 

 5. Anläggningsstöd

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för anläggningsstöd (PDF, 2 MB)

  Anläggningsstödet vänder sig till föreningar som antingen äger eller har lång nyttjanderätt till en godkänd anläggning. Stödet ger föreningen möjlighet att kunna driva, underhålla och förbättra anläggningen och genom detta bedriva verksamhet i egen anläggning.

  Föreningar som kan få stöd

  För att din förening ska kunna få stöd måste föreningen bland annat

  • äga anläggningen eller ha nyttjanderätt för anläggningen under minst tre år
  • ha genomfört minst 50 bidragsberättigade sammankomster på anläggningen
  • ha fått anläggningen godkänd av idrotts- och fritidsnämnden
  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö.

  Stödets storlek

  Anläggningsstödet är uppdelat på driftsstöd och investeringsstöd.

  Driftstöd

  Driftsstöd ges för föreningens godkända driftskostnader föregående år för den tid som barn och unga nyttjat anläggningen. Intäkter i form av till exempel hyror, lönebidrag eller driftsbidrag ska dras av från driftskostnaden. 

  Investeringsstöd

  Din förening kan få stöd för att göra förbättringar av en anläggning. I bedömningen av föreningens ansökan prioriterar nämnden investeringar som

  • främjar säkerhet och trygghet
  • undanröjer akuta hinder för verksamheten
  • förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • minskar negativ miljöpåverkan
  • främjar jämställdhet mellan könen.

  Manualer

  Manual för att söka anläggningsstöd-investeringsstöd. (PDF, 212 KB)

  Manual för att söka anläggningsstöd-driftstöd. (PDF, 248 KB)

  Manual - godkänd anläggning (PDF, 249 KB)

  Godkända anläggningar

  Lista över godkända anläggningar och anläggningsnummer (PDF, 26 KB)

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

  Beskrivning av vad som kontrolleras i anläggningen (PDF, 93 KB)

  Checklista att använda vid egen kontroll (PDF, 33 KB)

  Sök anläggningsstöd

  Sök anläggningsstöd

  Sista ansökningsdag

  Sök driftstöd senast 25 februari för föregående år.
  Sök investeringsstöd senast 1 november.

  Utbetalning

  Din förening får driftstödet senast 15 april.
  Din förening får investeringsstödet senast 1 januari.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor.

 6. Stöd till politiska ungdomsförbund

  De politiska ungdomsförbund som har ett moderparti med mandat i Uppsala kommunfullmäktige har möjlighet att söka ekonomisk stöd. Bidrag utgår enbart till politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.  Ungdomsförbundet ska också bedriva barn- och ungdomsverksamhet i Uppsala kommun och ha en lokal organisation med egen styrelse och eget organisationsnummer.

  För att få stöd måste ungdomsförbundet skicka med underlag som

  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk rapport
  • årsmötesprotokoll
  • protokoll från konstituerande möte
  • stadgar
  • verksamhetsplan.

  Stödets storlek

  Stödet är 1 000 kronor/mandat vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.

  Sista ansökningsdag

  Ansökan ska skickas in senast 1 maj.

  Beslut

  Beslutet om stöd tas senast 1 juni.

  Kontakt för frågor om stödet

  Kontakta Föreningsstöd om du har frågor om din ansökan.
  Kontakta föreningsstöd

 7. Projektstöd barn och ungas fria tid

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för projektstöd (PDF, 29 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Projektstödet kan sökas för fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga i åldrarna 5-25 år under en period om högst ett år. I första hand kan öppna verksamheter som inte kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet få bidraget.

  Undantag kan göras för fritidsaktiviteter för nationella minoriteter samt för insatser som främjar integration. 

  Villkor för stödet:

  • Stödet får bara gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till de aktiviteter för vilka man söker stöd.
  • Föreningen kan inte söka stöd för samma ändamål från flera förvaltningar. Större projekt kan dock samfinansieras.
  • Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.

  Sök projektstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om er förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna.

  Ansökningsblankett för projektstöd barns och ungas fria tid (PDF, 244 KB)

  Ansökningstider

  Följande ansökningsdatum gäller varje år: 

  Sista ansökningsdatum Projektaktivitet
  1 oktober projekt med start efter årsskiftet under kommande år.
  1 mars  sommarverksamheter
  1 april projekt med start på hösten

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om projektet ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi och omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när ett eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Efter avslutat projekt sker redovisning på särskild redovisningsblankett.

  Redovisningsblankett för projektstöd barns och ungas fria tid (PDF, 51 KB)

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

 8. Verksamhetsstöd barn och ungas fria tid

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Läs riktlinjer för verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid (PDF, 28 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Verksamhetsstöd kan sökas av fritidsverksamheter som pågår under en period mellan ett och tre år och som riktar sig till barn och unga i åldern 5–25 år. Verksamhetsstödet beviljas vanligtvis ett år i taget. 

  I första hand går bidraget till öppna verksamheter som inte kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet. Undantag kan göras för fritidsaktiviteter för nationella minoriteter samt för insatser som främjar integration och kulturell identitet

  Villkor för stödet:

  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd.
  • Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.
  • Föreningen kan inte söka stöd för samma ändamål från flera förvaltningar.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning,
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om en förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna. 

  Ansökningsblankett för verksamhetsstöd barns och ungas fria tid (PDF, 236 KB)

  Ansökningstid

  Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd inför 2019 är 1 oktober 2018.

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras

  • insatser som främjar tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Redovisning av verksamhetsstöd barns och ungas fria tid. (PDF, 231 KB)

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

 9. Verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för verksamhetsstöd för barns och ungas kulturutövande (PDF, 90 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Stöd kan sökas av ideella föreningar, studieförbund och stiftelser om den sökande riktar verksamheten till barn och unga i åldern 6 till 20 år.

  För vad kan man söka stöd?

  • Verksamhetsstöd kan sökas för fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga möjlighet att själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och att få möjlighet att visa upp eget skapande för andra.
  • Verksamhetsstöd kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp till tre år. Verksamhetsstödet beviljas vanligtvis ett år i taget.
  • Verksamheten för vilken man söker stöd ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

  Villkor för stödet

  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd.
  • Föreningen kan inte uppbära stöd för samma ändamål från flera kommunala stödformer.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet

  Verksamheten kan vara avgiftsbelagd. Det ska i så fall framgå tydligt i budgeten.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

  Om en förening/stiftelse söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna.

  Ansökningsblankett för verksamhetsstöd barns och ungas kulturutövande (PDF, 225 KB)

  Ansökningstid

  Sista ansökningsdatum Verksamhet
  1 oktober  verksamhet med start efter årsskiftet under kommande år
  1 april verksamhet med start på hösten

   

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • barns och ungas inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter

  Vid bedömning prioriteras gruppverksamhet, och för ny verksamhet tas hänsyn till om den når målgrupper som tidigare tagit del av kulturutövande i liten omfattning samt till verksamhetens betydelse relaterat till övrigt kulturellt utbud i Uppsala kommun.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi och omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när ett eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Redovisningsblankett för barns och ungas kulturutövande. (PDF, 79 KB)

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

 10. Evenemangsstöd, ung

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för evenemangsstöd ung (PDF, 26 KB)

  Evenemang som kan få stöd

  Stödet kan sökas för evenemang som är

  • offentliga och riktar sig till åldersgruppen 13–25 år
  • är öppna för alla inom det åldersspann som evenemanget vänder sig till
  • sker i en drogfri och omgärdad miljö.

  Sök evenemangsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om en förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna. 

  Ansökningsblankett för evenemangsstöd för unga (PDF, 222 KB)

  Ansökningstider

  Ansökan kan skickas in löpande under året, men senast en månad före planerat evenemang.

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Efter avslutat evenemang ska du redovisa på särskild redovisningsblankett.

  Redovisningsblankett för evenemangsstöd ung (PDF, 227 KB)

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

 11. Responsbidrag – ungas egna initiativ

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för Respons (PDF, 23 KB)

  Stöd för ungas initiativ

  Stödet är för unga som vill anordna aktiviteter eller arrangemang för andra unga på fritiden. Stödet kan sökas av enskilda personer i åldern 10–25 år som är folkbokförda i Uppsala kommun. 

  Sök responsbidrag

  Stödet söks med hjälp av responscoacher som finns på fritidsgårdar, ungdomskulturhus och bibliotek i kommunen. Stödet kan uppgå till högst 7 000 kronor.

  Projektet ska

  • rikta sig till åldersgruppen 10–25 år
  • vara initierat och drivas av den sökande själv
  • vara offentligt och ske i en drogfri och omgärdad miljö.

  Ansök via formulär på webbplatsen kubikuppsala.se.

  Ansökningstider

  Ansökan kan skickas in löpande under året, dock senast en månad före planerat evenemang.

  Redovisning

  Efter avslutat projekt ska ifylld redovisningsblankett skickas till kulturförvaltningen.

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen eller en responscoach på närmaste fritidsgård eller bibliotek om du har frågor.

 12. Bilda förening

  Bilda en ideell idrottsförening

  I grundlagen bestäms privatpersoners rätt till föreningsfrihet. Det innebär att privatpersoner själva kan bestämma om man vill gå med i en idrottsförening.

  En idrottsförening är en demokratisk form som ger medlemmarna möjlighet att själva bestämma över sitt idrottande. 

  Folder Starta en ideell idrottsförening.

  Bilda ideell förening

  När ni startar en ideell förening och vill ha ett organisationsnummer söker ni det hos Skatteverket.

  Organisationsnumret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med bland annat banker och myndigheter.

  Läs mer på Skatteverket. 

  Folder Starta en ideell förening.

 13. Kontakt

  Kontakta kulturförvaltningen
  Telefon:
  018-727 00 00 (Kontaktcenter)
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Postadress:

  Uppsala kommun

  UPK 4300

  Box 1023

  751 40 Uppsala

  Kontakta föreningsstöd
  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00
  Postadress:
   Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd, 753 75 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

  I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

 • Årets kulturstipendiater är utsedda

  Kulturnämnden beslutade på onsdagen 29 april att fördela 519 000 kronor till tolv kulturarbetare och sex ungdomar inom två olika stipendieformer. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden och att uppmuntra ungt skrivande.

 • Bibehållna stöd till organisationer och kulturutövare

  Kulturnämnden fattade på måndagen 6 april beslut som underlättar för organisationer och kulturutövare att ställa om sin verksamhet med anledning av covid-19.

Se fler nyheter