Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det finns några steg att ta sig igenom för att kunna söka föreningsbidrag från Uppsala kommun. Allt för att säkra att vi gör en rättvis, rättssäker och likvärdig bedömning när vi tar emot ansökningar. Vi rekommenderar att ni läser informationen på den här sidan innan ni söker bidrag. 

Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen i Uppsala. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet hos invånarna. Därför är föreningslivet en viktig samarbetspartner för Uppsala kommun. Vi ger föreningsbidrag för att stötta en bredd av verksamheter som gynnar Uppsalas invånare. Vi vet att det är en hel del moment att ta sig igenom för att söka bidrag. Det är för att säkra att kommunala skattepengar går till relevant verksamhet och att vi som kommun gör likvärdiga bedömningar av alla ansökningar.

Steg 1: Ställ er bakom principer i Policy för samverkan med föreningslivet och fria kulturlivet

För att kunna söka bidrag måste ni som sökande ställa er bakom ett antal principer och redovisa dokument som bekräftar att ni gör det. För en ideell förening handlar det om stadgar och senaste årsmöteshandlingarna, för en annan typ av aktör som inte är förening efterfrågas exempelvis årsredovisning.

Genom det försäkrar sig kommunen om att den sökande aktören är demokratisk och har en fungerande ekonomi.

 • Aktören ska bedriva verksamhet utifrån demokratiska principer och arbetsformer.
 • Aktören och dess företrädare får inte utöva, rättfärdiga, främja eller uppmana till våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränka den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 • Verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska präglas av ett tobaks-, alkohol-, doping- och drogfritt förhållningssätt och en miljö fri från spel med pengar.
 • Verksamhet ska ha sin utgångspunkt i Barnkonventionen och arbeta för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.
 • Aktören ska vara öppen för alla som instämmer i aktörens målsättning och alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess verksamhet (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte).
 • Aktören ska främja mänskliga rättigheter och motverka rasism och diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning, och arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte.

Läs hela Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet.

Läs Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet.

Steg 2: Sök bidrag

Här kan du läsa om de bidrag som finns att söka.    

Ansökningsprocessen för alla kommunens föreningsbidrag ska flyttas över till ett digitalt system så småningom. Men just nu sker ansökningarna olika. Söker ni bidrag från idrott- och fritidsnämnden gör ni det via ett digitalt system (IbGo). Andra nämnder har blankett eller webbformulär.

Tiden för handläggning varierar beroende på vilket bidrag ni söker. Men det brukar ta mellan 1–3 månader.

Handläggaren kan begära en komplettering för att få mer underlag till ansökan. Uppfyller inte ansökan de krav som ställs kan ansökan avslås.

Om ansökan är godkänd betalas bidraget ut inom 2–8 veckor.

Om projektet ni har fått bidrag för inte genomförs som planerat måste föreningen kontakta Uppsala kommun.

Steg 3: Återredovisning av sökt bidrag

Efter avslutat projekt ska ni för vissa bidrag redovisa hur det beviljade bidraget använts. Årlig redovisning kan ske i de fall projektet pågår i flera år. Ansvarig bidragshandläggare på kommunen kommer informera om återredovisning är aktuellt för det aktuella bidraget. Ansvarig handläggare informerar också om sista redovisningsdatum.

Ni ska med en ekonomisk redovisning kunna styrka hur bidraget har använts.

Uppsala kommun kan återkräva bidraget om:

 • aktören inte följer principer och kriterier i Policy för samverkan med
  föreningslivet och det fria kulturlivet, eller bidragets syfte
 • felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning
 • det har skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan
  att det meddelats och godkänts av Uppsala kommun
 • bidraget inte lett till det ändamål som bidraget avsett
 • bidraget inte återredovisas inom utsatt tid
 • aktören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av
  skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.