Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

 1. I korthet


  Stöd som ges av idrotts- och fritidsnämnden

  Innan ni kan ansöka om stöd och bidrag måste ni vara en bidragsberättigad förening.
  Ansök om att bli en bidragsberättigad förening

  Stöd till medlemsverksamhet

  • Verksamhetsstöd för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin ordinarie barn- och ungdomsverksamhet samt utveckla och stödja de ledare som behövs för att föreningen ska kunna hålla hög kvalitet på sin verksamhet.
  • Utvecklingsstöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter utöver ordinarie verksamhet samt för att bedriva verksamhet på skollov.
  • Anläggningsstöd ska ge möjlighet att driva, underhålla eller förbättra en anläggning som en förening bedriver verksamhet i.

  Stöd som ges av kulturnämnden

  Kulturnämnden ger stöd till öppna verksamheter för barn och unga. Stöd kan sökas av ideella föreningar med lokal anknytning som riktar verksamheten till barn och unga i åldern 5 till 25 år.

  Stöd till öppna verksamheter

  Stöd till ungas egna initiativ i åldern 10–25 år

  • Responsbidrag finns till för dig som är ung och själv eller tillsammans med kompisar vill ordna aktiviteter eller arrangemang för unga på fritiden.
  Fäll ihop
 2. Varför kommunen ger stöd


  Kommunen har en lokal överenskommelse med föreningslivet. I den framgår det att Uppsala kommun ska ha en levande och välkomnande föreningsverksamhet som bidrar till att stärka demokrati och mångfald och ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

  Läs överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet.

  Uppsala kommuns stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet utgår från FN:s barnkonvention.

  Där framgår det att kommunen ska verka för att barn och unga:

  • växer upp under likvärdiga villkor
  • känner sig delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem
  • känner sig trygga och att olika typer av verksamhet och aktiviteter är tillgängliga för dem
  • lever i en god fysisk och psykisk miljö.

  Andra övergripande mål som föreningslivet ska bidra till är värden som

  • god hälsa
  • integration
  • jämställdhet
  • meningsfull
  • utvecklande fritid
  • drogfria miljöer
  • minskat utanförskap
  • mångfald
  • social utveckling
  • tillhörighet.

  Det framgår även i Mål och budget 2016 att Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. Målet är att utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter ska vara jämställt och tillgängligt för alla.

  Fäll ihop
 3. Verksamhetsstöd barn- och ungdomsföreningar


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för verksamhetsstöd (PDF, 1 MB)

  Verksamhetsstöd är ett grundläggande stöd för att föreningen ska kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ska hjälpa föreningen att hålla en hög kvalitet på verksamheten och ge möjlighet att vidareutveckla ledarna.

  Föreningar som kan få stöd

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation

  Vad stödet består av

  Hur mycket föreningen kan få i verksamhetsstöd beror på antal medlemmar, sammankomster, aktivitetspoäng och kvalitetspoäng. 

  Medlemmar

  Föreningen kan få stöd för varje stödberättigad medlem. För att en medlem ska vara stödberättigad måste medlemmen bland annat vara mellan 5 och 25 år och ha deltagit i en föreningsaktivitet.

  Sammankomst

  Föreningen kan få stöd för varje stödberättigad sammankomst. Som stödberättigad sammankomst räknas sammankomster med minst tre deltagare som pågår i minst en timme.

  Aktivitetsstöd

  Aktivitetsstödet baseras på antalet aktivitetspoäng. Varje medlem får aktivitetspoäng när medlemmen deltar i en stödberättigad sammankomst. Föreningen kan få stöd för högst 200 aktivitetspoäng per deltagare och kalenderår upp till 14 års ålder. Därefter finns ingen poängbegränsning.

  Kvalitetspoäng

  Föreningen kan få stöd för det antal kvalitetspoäng som föreningen nått upp till. Antalet kvalitetspoäng ger rätt till en viss del av den bidragspott som finns för det kvalitativa arbetet.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök om verksamhetsstöd
  Sök senast 25 februari och 25 augusti.

  Beslut

  Din förening får beslutet senast åtta veckor efter att vi fått ansökan. 

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor. 

  Fäll ihop
 4. Utvecklingsstöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för utvecklingsstöd (PDF, 1 MB)

  Syftet med utvecklingsstödet är att föreningar ska kunna få stöd för särskilda och tidsbegränsade aktiviteter som avser att utveckla den ordinarie verksamheten samt bedriva icke ordinarie verksamhet under skollov.  

  Utvecklingsstödet är uppdelat på stöd till projekt och till skollovsaktiviteter.

  Projekt

  Föreningar som kan få stöd

  En förening kan söka utvecklingsstöd om den har verksamhet för personer mellan 5 och 25 år och uppfyller villkoren för att få söka.

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål 
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation.

  Projektet ska ha en tydlig inriktning mot något av följande kriterier:

  • utveckling av föreningens verksamhet
  • en aktivitet som för föreningen når nya grupper av barn och ungdomar
  • särskilda insatser under en uppbyggnadsperiod för en nybildad förening som uppfyller kraven för att få stöd från Uppsala kommun
  • en för föreningen nytänkande aktivitet inom ett eller flera av följande prioriterade områden:
   • allsidig utveckling för barn och ungdomar
   • funktionsnedsattas deltagande i verksamheten
   • integration
   • jämställdhet mellan könen

  Stödets storlek

  Ett projekt kan pågå i upp till ett år med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år.

  Föreningen kan få bidrag för ledare, lokal eller anläggning samt material. En förening kan högst få 100 000 kronor i utvecklingsstöd per år.

  Manual

  Manual för att söka utvecklingsstöd-projekt. (PDF, 238 KB)

  Sök utvecklingsstöd projekt

  Sök utvecklingsstöd

  Sista ansökningsdag

  1 mars och 1 oktober är sista ansökningsdag för utvecklingsstöd projekt.

  Beslut 

  Beslutet tas senast 30 april och 30 november.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor om en ansökan som du redan har lämnat in, de olika stöden, ansökningsdatum eller hur du ansöker. 

  Skollov

  Bidraget är ett förstärkt verksamhetsstöd för ökade kostnader i samband med skollovsverksamhet. Föreningen får stöd i förskott för antalet verksamhetsdagar och uppskattat antal deltagare i åldern 5–25 år som är bosatta i Uppsala kommun.

  Föreningar som kan få stöd

  Din förening kan söka utvecklingsstöd om ni har verksamhet för personer mellan 5 och 25 år och uppfyller villkoren för att få söka.

  För att få stöd måste föreningen bland annat

  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning
  • ha minst tio stödberättigade medlemmar
  • vara ansluten till en riksorganisation.

  Aktiviteten ska 

  • bedrivas på ett skollov
  • bedrivas i Uppsala kommun
  • pågå under minst tre timmar per verksamhetsdag
  • redovisas i aktivitetspoäng och sammankomststödsansökan, gruppen ska döpas med skollov och bidragsnummer
  • rikta sig till barn och ungdomar i åldern 5–25 år som är bosatta i Uppsala kommun

  Sök utvecklingsstöd skollov

  Sök utvecklingsstöd i Interbook

  Sista ansökningsdag

  Ni kan söka stödet när som helst under året men senast 14 dagar innan skollovet ni söker stöd för.

  Beslut 

  Beslutet tas senast 14 dagar efter inkommen ansökan.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor. 

  Fäll ihop
 5. Anläggningsstöd


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa reglerna i sin helhet.
  Läs alla regler och villkor för anläggningsstöd (PDF, 1 MB)

  Anläggningsstödet vänder sig till föreningar som antingen äger eller har lång nyttjanderätt till en godkänd anläggning. Stödet ger föreningen möjlighet att kunna driva, underhålla och förbättra anläggningen och genom detta bedriva verksamhet i egen anläggning.

  Föreningar som kan få stöd

  För att din förening ska kunna få stöd måste föreningen bland annat

  • äga anläggningen eller ha nyttjanderätt för anläggningen under minst tre år
  • ha genomfört minst 50 bidragsberättigade sammankomster på anläggningen
  • ha fått anläggningen godkänd av idrotts- och fritidsnämnden
  • leva upp till värden i kommunens övergripande mål
  • bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö.

  Stödets storlek

  Anläggningsstödet är uppdelat på driftsstöd och investeringsstöd.

  Driftstöd

  Driftsstödet är 30 procent av driftskostnaden för föregående år, men högst 350 000 kronor per år. Intäkter i form av till exempel hyror, lönebidrag eller driftsbidrag ska dras av från driftskostnaden.

  Investeringsstöd

  Din förening kan få stöd för att göra förbättringar av en anläggning. I bedömningen av föreningens ansökan prioriterar nämnden investeringar som

  • främjar säkerhet och trygghet
  • undanröjer akuta hinder för verksamheten
  • förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • minskar negativ miljöpåverkan
  • främjar jämställdhet mellan könen.

  Manualer

  Manual för att söka anläggningsstöd-investeringsstöd. (PDF, 221 KB)

  Manual för att söka anläggningsstöd-driftstöd. (PDF, 236 KB)

  Sök anläggningsstöd

  Sök anläggningsstöd

  Sista ansökningsdag

  Sök driftstöd senast 25 februari för föregående år.
  Sök investeringsstöd senast 1 november.

  Utbetalning

  Din förening får driftstödet senast 15 april.
  Din förening får investeringsstödet senast 1 januari.

  Om du har frågor

  Kontakta föreningsstöd om du har frågor. 

  Fäll ihop
 6. Projektstöd barn och ungas fria tid


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för projektstöd (PDF, 29 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Projektstödet kan sökas för fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga i åldrarna 5-25 år under en period om högst ett år. I första hand kan öppna verksamheter som inte kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet få bidraget.

  Undantag kan göras för fritidsaktiviteter för nationella minoriteter samt för insatser som främjar integration. 

  Villkor för stödet:

  • Stödet får bara gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till de aktiviteter för vilka man söker stöd.
  • Föreningen kan inte söka stöd för samma ändamål från flera förvaltningar. Större projekt kan dock samfinansieras.
  • Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.

  Sök projektstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om er förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna.

  Ansökningsblankett för projektstöd barns och ungas fria tid (PDF, 91 KB)

  Ansökningstider

  Följande ansökningsdatum gäller varje år: 

  Sista ansökningsdatum Projektaktivitet
  1 oktober projekt med start efter årsskiftet under kommande år.
  1 mars  sommarverksamheter
  1 april projekt med start på hösten

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om projektet ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi och omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när ett eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning
  Efter avslutat projekt sker redovisning på särskild redovisningsblankett.

  Redovisningsblankett för projektstöd barns och ungas fria tid (PDF, 51 KB)

  Om du har frågor
  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 7. Projektstöd till kostnadsfria lovaktiviteter


  Socialstyrelsen fördelar statligt stöd till kommuner för att utveckla och genomföra lovaktiviteter. Uppsala kommun har valt att utlysa ett projektstöd till föreningar som vill bidra till att ge barn och unga ett roligt skollov. Stödet kan sökas för aktiviteter under sommarlovet till och med 2019 och under övriga skollov till och med 2020.

  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.

  Riktlinjer för projektstöd för kostnadsfria lovaktiviteter. (PDF, 30 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Verksamheter som arrangerar kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i Uppsala kommun i åldrarna 6 till 15 år kan söka stödet.

  Villkor för stödet:

  • Aktiviteten för vilken man söker stöd ska ha ledare med relevant kompetens inom det aktuella området.
  • Stöd beviljas inte till aktiviteter med krav på medlemskap i föreningen.
  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till de aktiviteter för vilka man söker stöd, såsom ledararvoden och kostnader för material och lokaler.
  • Samverkan med kommunala fritidsverksamheter och andra föreningar premieras.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.

  Sök projektstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

  Ansökningsblankett för projektstöd till kostnadsfria lovaktiviteter. (PDF, 48 KB)

  Ansökningstider

  Följande ansökningsdatum gäller:

  Sista ansökningsdatum  Projektaktivitet
  15 december  Sportlov
  1 februari Påsklov
  1 februari Sommarlov (gäller för 2019)
  1 september Höstlov
  15 oktober Jullov

  Beslut och utbetalning

  Vid bedömning prioriteras ansökningar som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • barns och ungas inflytande och delaktighet
  • integrationsinsatser
  • nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • barns och ungas stimulans och personliga utveckling.

  Även projektets betydelse relaterat till övrigt utbud vad gäller geografisk spridning och variation vägs in i den totala bedömningen.

  Beslut om stöd fattas av chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Bidraget betalas ut i sin helhet när eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Efter avslutat projekt sker redovisning på särskild redovisningsblankett.

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 8. Verksamhetsstöd barn och ungas fria tid


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Läs riktlinjer för verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid (PDF, 28 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Verksamhetsstöd kan sökas av fritidsverksamheter som pågår under en period mellan ett och tre år och som riktar sig till barn och unga i åldern 5–25 år. Verksamhetsstödet beviljas vanligtvis ett år i taget. 

  I första hand går bidraget till öppna verksamheter som inte kräver medlemskap eller kontinuerlig aktivitet. Undantag kan göras för fritidsaktiviter för nationella minoriteter samt för insatser som främjar integration och kulturell identitet

  Villkor för stödet:

  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd.
  • Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.
  • Föreningen kan inte söka stöd för samma ändamål från flera förvaltningar.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning,
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om en förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna. 

  Ansökningsblankett för verksamhetsstöd barns och ungas fria tid (PDF, 52 KB)

  Ansökningstid

  Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd inför 2019 är 1 oktober 2018.

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras

  • insatser som främjar tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Efter avslutad verksamhet sker redovisning på särskild redovisningsblankett.

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 9. Verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker stödet bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Läs riktlinjer för verksamhetsstöd för barns och ungas kulturutövande (PDF, 41 KB)

  Verksamheter som kan söka

  Stöd kan sökas av ideella föreningar, studieförbund och stiftelser om den sökande riktar verksamheten till barn och unga i åldern 6 till 20 år.

  För vad kan man söka stöd?

  • Verksamhetsstöd kan sökas för fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga möjlighet att själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och att få möjlighet att visa upp eget skapande för andra.
  • Verksamhetsstöd kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp till tre år. Verksamhetsstödet beviljas vanligtvis ett år i taget.
  • Verksamheten för vilken man söker stöd ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

  Villkor för stödet

  • Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd.
  • Föreningen kan inte uppbära stöd för samma ändamål från flera kommunala stödformer.
  • Efterhandsstöd beviljas inte.

  Stöd beviljas inte till

  • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning
  • aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet

  Verksamheten kan vara avgiftsbelagd. Det ska i så fall framgå tydligt i budgeten.

  Sök verksamhetsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

  Om en förening/stiftelse söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna.

  Ansökningsblankett för verksamhetsstöd barns och ungas kulturutövande (PDF, 56 KB)

  Ansökningstid

  Sista ansökningsdatum Verksamhet
  1 oktober  verksamhet med start efter årsskiftet under kommande år
  1 april verksamhet med start på hösten

   

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • barns och ungas inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter

  Vid bedömning prioriteras gruppverksamhet, och för ny verksamhet tas hänsyn till om den når målgrupper som tidigare tagit del av kulturutövande i liten omfattning samt till verksamhetens betydelse relaterat till övrigt kulturellt utbud i Uppsala kommun.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi och omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när ett eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning

  Efter avslutad verksamhet sker redovisning på särskild redovisningsblankett.

  Om du har frågor

  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 10. Evenemangsstöd, ung


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för evenemangsstöd ung (PDF, 26 KB)

  Evenemang som kan få stöd

  Stödet kan sökas för evenemang som är

  • offentliga och riktar sig till åldersgruppen 13–25 år
  • är öppna för alla inom det åldersspann som evenemanget vänder sig till
  • sker i en drogfri och omgärdad miljö.

  Sök evenemangsstöd

  Ansök via blankett. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

  Om en förening söker för första gången ska du bifoga

  • föreningens stadgar
  • föreningens verksamhetsplan
  • de senaste årsmöteshandlingarna. 

  Ansökningsblankett för evenemangsstöd för unga (PDF, 40 KB)

  Ansökningstider

  Ansökan kan skickas in löpande under året, men senast en månad före planerat evenemang.

  Beslut och utbetalning

  När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar

  • tillgänglighet för alla
  • likabehandling
  • jämställdhet
  • inflytande och delaktighet
  • barns och ungas skapande
  • ungas kulturella uttryck
  • fler vuxna i ungdomsmiljöer
  • integrationsinsatser
  • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

  Hänsyn tas även till om verksamheten har ett innovationsperspektiv samt om ska genomföras i en prioriterad stadsdel.

  Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget betalas ut i sin helhet när eventuellt beslut är fattat.

  Redovisning
  Efter avslutat evenemang ska du redovisa på särskild redovisningsblankett.

  Redovisningsblankett för evenemangsstöd ung (PDF, 70 KB)

  Om du har frågor
  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 11. Responsbidrag – ungas egna initiativ


  Det här är en sammanfattning av bidragsreglerna. Innan du söker bidraget bör du läsa riktlinjerna i sin helhet.
  Riktlinjer för Respons (PDF, 23 KB)

  Stöd för ungas initiativ

  Stödet är för unga som vill anordna aktiviteter eller arrangemang för andra unga på fritiden. Stödet kan sökas av enskilda personer i åldern 10–25 år som är folkbokförda i Uppsala kommun. 

  Sök responsbidrag

  Stödet söks med hjälp av responscoacher som finns på fritidsgårdar, ungdomskulturhus och bibliotek i kommunen. Stödet kan uppgå till högst 7 000 kronor.

  Projektet ska

  • rikta sig till åldersgruppen 10–25 år
  • vara initierat och drivas av den sökande själv
  • vara offentligt och ske i en drogfri och omgärdad miljö.

  Ansök via formulär på webbplatsen kubikuppsala.se.

  Ansökningstider

  Ansökan kan skickas in löpande under året, dock senast en månad före planerat evenemang.

  Redovisning
  Efter avslutat projekt ska ifylld redovisningsblankett skickas till kulturförvaltningen.

  Om du har frågor
  Kontakta kulturförvaltningen eller en reponscoach på närmaste fritidsgård eller bibliotek om du har frågor.

  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Kontakta föreningsstöd

  Telefon: 018-727 87 00
  Postadress:  Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop