Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om att bli bidragsberättigad förening för lokal utveckling

För att en förening ska kunna söka stöd och bidrag från stadsbyggnadsförvaltningen måste den först ansöka om att bli bidragsberättigad. Det gäller för de föreningar som:

  • aldrig tidigare sökt bidrag
  • sökt bidrag för mer än två år sedan.

Har du frågor så är du varmt välkommen att höra av dig.

E-post: landsbygd@uppsala.se

Principerna
  • Aktören ska bedriva verksamhet utifrån demokratiska principer och arbetsformer.
  • Aktören och dess företrädare får inte utöva, rättfärdiga, främja eller uppmana till våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränka den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
  • Verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska präglas av ett tobaks-, alkohol-, doping- och drogfritt förhållningssätt och en miljö fri från spel med pengar.
  • Verksamhet ska ha sin utgångspunkt i Barnkonventionen och arbeta för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.
  • Aktören ska vara öppen för alla som instämmer i aktörens målsättning och alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess verksamhet (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte).
  • Aktören ska främja mänskliga rättigheter och motverka rasism och diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning, och arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter (Undantag kan göras om det finns berättigat syfte.
Godkänn principerna (obligatoriskt)

Bifoga följande dokument: 

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera och bedöma ansökan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi sparar uppgifterna i fem år enligt nuvarande granskningsupplägg.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.