Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Varför spårväg

En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. Den ökar närheten och tillgängligheten för alla och skapar också goda förutsättningar för tillväxt.

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan år 2050 ha 320 000 invånare. I de södra delarna av Uppsala planerar vi för cirka 33 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser. För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas.

Hög kapacitet

År 2050 förväntas 80 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag. Det är en mängd som bussar har svårt att klara av. En spårvagn som är 30 meter lång kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar.

Trots denna mängd kommer spårvägens kapacitet vara långt ifrån maxad år 2050. Möjligheten att köra tätare trafik och längre tåg gör att spårväg är en långsiktig satsning.

Pålitlig

Det finns flera orsaker till att spårväg är pålitlig och håller tidtabellen. Genom att den går på ett utrymme för endast spårvagn så fastnar den inte i köer med andra bussar eller bilar. Den kommer också att få förtur vid signaler vilket innebär att det inte blir långa stopp vid trafikljus.  Eftersom vagnarna har fler och bredare dörrar blir också av- och påstigningen snabbare och det gör att stoppen vid hållplatserna blir kortare.

Grönare och attraktivare stadsmiljö

Till skillnad mot buss är det lättare att kombinera spårväg med gröna miljöer. Den kan gå genom parker och andra gröna ytor eftersom den inte kräver asfalterade underlag. 

Bra för stadsutvecklingen och näringslivet

Spårvägen visar på en långsiktig vilja att utveckla attraktiva stadsmiljöer med bra kommunikationer. Den ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom den öppnar upp för fler arbetsplatser och bostäder. Där spårvägens hållplatser finns rör det sig också många människor. Det gynnar i sin tur affärer och butiker då kundunderlaget blir stort.

Binder ihop staden

När olika stadsdelar bättre kopplas samman med hjälp av spårvägen blir det lättare för människor att resa till olika platser i staden. På så sätt får människor som bor nära spårvägen en större tillgång till arbetsplatser, utbildning och fritidsaktiviteter. Spårvägen blir på så sätt pulsådern som binder ihop de södra stadsdelarna samt ger livsviktig energi och syre till olika områden.  

Miljövänligt

Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom skapar spårvägen en bättre luftkvalitet då partiklar från gatan inte rörs upp av däck. Både infrastruktur och fordon har också en lång livslängd.

Bekvämt

Spårvagnar har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformen och dörröppning är lagom stort. Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna och förstå hur de ska resa.

Spårväg samverkar med annan kollektivtrafik

En satsning på spårväg utesluter inte alternativ kollektivtrafik i andra delar av Uppsala. Vi behöver se till helheten där spårväg är en del. Det viktiga är att kollektivtrafiken har rätt kapacitet på rätt sträcka. Uppsala behöver både eldrivna bussar och spårvagnar, fast i olika delar av staden.

En del av fyrspårsavtalet

Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra delarna av Uppsala. Satsningen på att bygga en spårväg är därmed en del av det avtalet.

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér