Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Varför spårväg

En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. Den binder ihop Uppsalas större bostadsområden med stora arbetsplatser, ger en kortare restid och en tystare stadsmiljö.

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan år 2050 ha 320 000 invånare. För att kunna fortsätta växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark kollektivtrafik som klarar av att transportera det stora antal resenärer som dagligen beräknas resa utmed sträckan. Spårvägen har planerats utifrån resvaneundersökningar, trafikanträkningar och trafikanalyser.

Hög kapacitet

En spårvagn kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar. Att åka med spårvagn innebär ett bekvämt resande med god plats för både sittande och stående resenärer. Det kommer att behövas, då Uppsala om några årtionden beräknas ha 80 000 människor som varje dag åker längs spårvägssträckan.

Trots beräkningen av denna mängd resenärer, kommer spårvägens kapacitet inte vara maximerad år 2050. Möjlighet finns dock att vid behov kunna utöka den genom att köra tätare trafik och med längre och fler spårvagnar. Det gör spårvägen till en långsiktigt hållbar och flexibel satsning.

trafik.jpg

Bilderna är ett montage av Bäverns gränd i centrala Uppsala och illustrerar den mängd bilar, bussar och spårvagnar som behövs för att transportera samma mängd resenärer. Färre fordon innebär mindre avgaser och buller, mer plats för gående och cyklister och en trevligare stadsmiljö.

Pålitlig

Det finns flera orsaker till att spårväg är pålitlig och håller tidtabellen. Genom att den går på ett utrymme för endast spårvagn så fastnar den inte i köer med andra bussar eller bilar. Den kommer också att få förtur vid signaler vilket innebär att det inte blir långa stopp vid trafikljus.  Eftersom vagnarna har fler och bredare dörrar blir också av- och påstigningen snabbare och det gör att stoppen vid hållplatserna blir kortare.

Grönare och attraktivare stadsmiljö

Till skillnad mot buss är det lätt att kombinera spårväg med gröna miljöer. Den kan gå över gröna ytor eftersom den inte kräver asfalterat underlag. Det ger en både tystare och grönare stads- och boendemiljö. 

Bra för stadsutvecklingen och näringslivet

En av effekterna med spårväg är utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer med bra kommunikationer. Den ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom den öppnar upp för fler arbetsplatser och boende. Där spårvägens hållplatser finns rör det sig också många människor. Det gynnar i sin tur affärer och butiker då kundunderlaget ökar.

Binder ihop staden

När olika stadsdelar kopplas samman med spårväg, ökar tillgängligheten till olika målpunkter. På så sätt får människor som bor nära spårvägen en större tillgång till arbetsplatser, utbildning och fritidsaktiviteter. Spårvägen blir pulsådern som binder ihop de olika stadsdelarna och ger livsviktig energi till både nya och gamla områden.  

Miljövänligt

Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom skapar spårvägen en bättre luftkvalitet då partiklar från gatan inte rörs upp av däck. Både infrastruktur och fordon har också en lång livslängd.

Bekvämt

Spårvagnar har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformen och dörröppning är lagom stort. Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna och förstå hur de ska resa.

Spårväg samverkar med annan kollektivtrafik

En satsning på spårväg utesluter inte alternativ kollektivtrafik i andra delar av Uppsala. Vi behöver se till helheten där spårväg är en del. Det viktiga är att kollektivtrafiken har rätt kapacitet på rätt sträcka. Uppsala behöver både eldrivna bussar och spårvagnar, fast i olika delar av staden.

En del av fyrspårsavtalet

Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra delarna av Uppsala. Satsningen på att bygga en spårväg är därmed en del av det avtalet.

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér