Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Minskat buller med gröna lösningar längs spårvägen

Hur mycket ljud kommer det att bli från spårvägen? Vad är det som orsakar gnissel och buller? Mycket går att påverka redan i planeringen, som hur spårvägens kurvor och växlar utformas. Andra sätt att dämpa ljudet är med rätt beläggning i marken och växtligheten längs spåren.

När spårvagnar gnisslar beror det på kontakten mellan räls och hjul. Förklaringen kan vara en inbromsning eller att vagnen passerar genom en växel. Detta kan undvikas genom ett bra underhåll av hjul och material. Även utformningen av själva banan spelar roll. Genom att undvika alltför tvära kurvor, minskar risken för oljud.

Växter och gräs hjälper mot buller

Mer vegetation och ökad biologisk mångfald i stadsmiljö har många fördelar. Mark som är genomsläpplig underlättar för dagvattenhanteringen, grässpår och gröna fasader gör staden trevligare och mer attraktiv att vara i. När det gäller spårvägar är gräs i banan väl beprövat i bland annat Lund, Norrköping och Stockholm. Ljudet dämpas genom att det sugs upp eller försvinner ner tack vare att marken är genomsläpplig, men gräset dämpar också vibrationerna mot rälsen. Sedum- eller grässpår finns även i städer som Barcelona, Frankfurt, Berlin och Strasbourg.

Tre sätt att dämpa oönskat ljud är:

  • avskärmning (ljud reflekteras bort)
  • absorption (ljud absorberas i mjuka ytor)
  • diffusion (ljud sprids via ojämna ytor).

Spårväg-med-gräs_Lunds-spårväg_webb.jpg
Spårvägen i Lund är delvis belagd med gräs mellan spåren. Foto: Kristina Strand

Vi är människor inte robotar

Oavsett vilka faktiska decibelnivåer som uppmätts så reagerar även våra andra sinnen och inte bara hörseln, av hur bullret dämpas. Ett positivt synintryck av gröna bullerskydd, bladverk och växter påverkar hur vi uppfattar (o)-ljudet. Vindens sus, porlande vatten och fåglars sång uppfattas som positiva i sig, men kan också maskera oönskat ljud, buller.

Vi hanterar buller genom att:

  1. dämpa ljudet vid källan
  2. addera önskvärda ljud
  3. kombinera gräs i marken, med träd och skärmar.

växtbeklädd-fasad_webb.jpg
Växtbeklädda husfasader kan hjälpa till att dämpa buller. Här en fasad på Påvel Snickares Gränd i Uppsala.

Sedumtak_webb.jpg
Sedumtak med blommor och insekter lockar fåglar, dämpar ljud och fördröjer vattenavrinning.