Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Stöd i samverkan med Region Uppsala

Socialtjänsten samverkar med Region Uppsala för att ge stöd till barn och unga. Det handlar både om förebyggande arbete och insatser när det finns konkreta behov.

Stöd till unga som skadar sig själva och som har självmordstankar

Unga som skadar sig själva och där risken för självmord är hög kan få stöd av IKB-teamet.

IKB står för intensiv kontextuell behandling av självskada. IKB-teamets insatser är riktade både till ungdomen och till familjen. Behandlingen sker ofta i hemmiljö, i nära samarbete med skola, socialtjänst och verksamheter inom regionen.

Behandlingen pågår upp till sex månader. Målet är att ungdomen inte ska bli inlagd på en institution eller på den psykiatriska slutenvården.

I IKB-teamet arbetar familjebehandlare och individualbehandlare. Teamet är en samverkan mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer om IKB-teamet på Akademiska sjukhusets webbplats.

Ett förebyggande samarbete för en barndom fri från våld och försummelse

För att främja barns hälsa, förebygga ohälsa och minska risken att barn far illa får föräldrar erbjudande om att besvara en enkät när de besöker barnhälsovården. Föräldrarna får frågan om enkäten vid sex tillfällen under barnets fem första år.

Genom enkätsvaren får barnhälsovården en möjlighet att identifiera om det finns psykosociala riskfaktorer i en familj. Med psykosociala riskfaktorer menas till exempel extrem föräldrastress, nedstämdhet, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, riskbruk av alkohol och våld i nära relationer.

Utifrån familjens behov och önskemål kan barnhälsovården erbjuda familjen stöd och hjälp i samarbete med socialtjänsten. Det kan handla om motiverande samtal och vägledning med fokus på barnets hälsa och livsvillkor och hembesök för att kartlägga familjens behov.

Stöd till unga med skadligt bruk av alkohol och narkotika i kombination med psykisk ohälsa

Unga i åldern 13–20 år som har en samsjuklighet kan få stöd av Team Maria. Med samsjuklighet menas ett missbruk eller ett misstänkt missbruk i kombination med psykisk ohälsa eller misstanke om neuropsykiatrisk diagnos.

Team Maria kartlägger och utreder ungdomens situation. Målet är att tillsammans med ungdomen och dennes familj ta reda på vilket stöd som ungdomen behöver för att vara drogfri och må bättre. När kartläggningen är klar lämnar Team Maria förslag på insatser både inom regionen och kommunen som de bedömer är lämpliga för ungdomen.

I Team Maria finns medarbetare från Region Uppsala och kommunen. Där arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare. Det bidrar till att ungdomen kan få en samlad vård med insatser från både regionen och kommunen.