Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Träd

Träd är viktiga för att skapa en trivsam livsmiljö för oss människor. Dessutom har träden en viktig roll i ett allt varmare klimat och för den biologiska mångfalden.

Varför är träd viktiga?

I Uppsala finns cirka 28 000 träd i parker och längs gator och vägar. Ännu fler träd växer i våra tätortsnära naturområden. 

Träden är viktiga för att skapa en välmående kommun:

  • Träden renar luften som vi andas och ”tillverkar” syre, genom fotosyntesen.
  • Träden bidrar till att sänka temperaturen under heta sommardagar, tar hand om regnvatten och hindrar översvämningar. 
  • Träden bidrar till biologisk mångfald genom att vara bostad och skafferi åt smådjur, fåglar, insekter, lavar och svampar.
  • För oss människor är träd en del av stadens estetik och arkitektur. När vi är i en miljö där det finns träd minskar vår stress, vårt blodtryck sänks och vi får en bättre hälsa.
  • I ett allt varmare klimat mår vi bättre när vi lever nära träd som skuggar, ger svalka och bidrar till att sänka temperaturen, vilket påverkar klimatet. 

Fler träd i Uppsala

Uppsala kommun planterar cirka 500 nya träd varje år. Inriktningen är att antalet träd ska öka i Uppsala. Det kan ske på kommunens egen mark, men det är också önskvärt på privat mark. Alla träden tillsammans bidrar till en grön stad, som är bättre rustade för framtida klimat.

I alla nya stadsutvecklingsprojekt har vi som mål att skapa trivsamma miljöer. Träd är ett lika viktigt stadsbyggnadselement som byggnader i en ny stadsdel. Träd planteras i gaturum för att bidra med rumslighet, årstidsväxlingar, skugga och fördröjning av dagvatten. Träd planteras i parker och på bostadsgårdar för att skapa en grön miljö, där träd är en del och buskar, perenner och gräsmattor är andra delar. 

Bevara eller kompensera?

När kommunen ska bygga i nya områden gör vi en bedömning av vilka träd på platsen som är värdefulla och kan sparas. Vi försöker spara stora träd så långt som möjligt. När det gäller träd med höga biologiska värden, som de i alléer, förs en tät dialog med Länsstyrelsen i samband med detaljplanläggning.

När ett värdefullt träd tas ner ersätts det i de allra flesta fall med ett nytt träd i samma område. Det trädet är ofta mindre än det som togs ner. Vi planterar relativt stora trädstorlekar som är cirka 20-25 cm i stamdiameter och cirka 4-5 m höga.

I vissa fall kan träd flyttas från en plats till en annan och man får på så sätt ett större träd. 

Träd som flyttas

Att flytta stora, äldre träd till en ny plats blir allt vanligare. Det görs oftast när vi bygger bostäder eller ny infrastruktur. Gamla träd är värdefulla, både ekonomiskt och för sin biologiska mångfald. Inför en flytt går arborister igenom status på trädet och avgör om det klarar av en flytt.

En annan fördel med stora träd är att de bromsar vinden och ger skugga. Med sin stora bladmassa fångar de också luftföro­reningar bättre än mindre träd gör.

Trädvård på kommunens mark

Uppsala kommun jobbar aktivt för att hela kommunen ska ha friska och välmående träd, även i miljöer där de samsas med byggnader, trafik och ledningar under marken. Trädvård utförs av arborister.

Trädvård innefattar bland annat att

  • beskära grenar som skymmer gatubelysning eller vägskyltar
  • ta bort döda grenar ur trädkronorna
  • stamma upp träd längs gator och gångvägar, så att människor och fordon kan ta sig förbi.

Uppsala kommun ansvarar endast för träd på kommunal mark. Träd som inte står på kommunal mark ansvarar fastighetsägaren för.

Riskträd – när ett träd måste fällas

Träd som anmäls som riskträd besiktas av arborist. Arboristen gör en bedömning av vilka åtgärder som behövs. I många fall behövs inga åtgärder och trädet kan stå kvar som det är. I andra fall kan de behövas beskärning där man tar bort torra eller skadade grenar.

Bedöms trädet vara i så dåligt skick att det utgör en risk för människor och saker blir fällning aktuellt. För det mesta vill vi att träden ska kunna fortsätta växa och vara en uppskattad del av den gröna miljön.

Enstaka träd i parker och vid gator kan tas ner av säkerhetsskäl när det är finns risk att de faller och orsakar skada.

Stubbar och ris bidrar till biologisk mångfald

Ibland får döda träd stå kvar som höga stubbar. Då kan de fortsätta vara bra för den biologiska mångfalden som bostad och mat åt insekter. Kommunen sätter även upp olika sorters holkar och lämnar ris för att gynna insekter. 

Riktlinje för Uppsalas träd

Riktlinjen anger förhållningssätt för ett långsiktigt trädbestånd, där stadsträd ges bra förutsättningar och krontäckningen är god. Riktlinjen ska säkerställa ett ändamålsenligt arbete med träd inom hela kommunkoncernen. Träden och krontäckningen är en del i klimatanpassningen av kommunen.

Riktlinje för Uppsalas träd