Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Biologisk mångfald

När vi skapar nya grönområden drar vi nytta av de naturvärden som finns och bygger varierat. Det ger möjlighet för fler arter att kunna leva där.

Biologisk mångfald kan beskrivas som livsmiljö eller omvärld. Den är viktig och gör det möjligt för pollinering, frisk jord och växter, rening av luft och vatten. Dom här viktiga delarna av ekosystemet kallas ekosystemstjänster.  Det är funktioner hos ekosystem som gynnar människor. Funktioner som behåller eller förbättrar hur vi mår och våra liv.

Det är inte bara kommunens parker och grönområden som bidrar till biologisk mångfald. I staden finns flera andra miljöer som bidrar 

 • kyrkogårdar
 • bostadsgårdar
 • koloniträdgårdar
 • privata trädgårdar.

Vad kommunen gör för biologisk mångfald

Vi har flera sätta att gynna den biologiska mångfalden. Vi:

 • väljer växter som lockar bin, humlor, fjärilar och andra pollinatörer.
 • gynnar sälg som ger mat till bin under tidig vår.
 • anpassar metoder och tidpunkt med vad som gynnar insekter och fåglar. Exempelvis slåtter av gräsmarker och att ta bort buskage i etapper.
 • bygger sandmiljöer för solitära bin.
 • vårdar värdefulla ängsmarker som Toran, Engelska parken och Polacksbacken.
 • låter kort gräs växa sig långt på ytor där det är lämpligt.
 • håller landskapet öppet (till exempel slåtter av gräsmarker, borttagning av sly och bete).
 • vårdar variationsrika brynzoner. En brynzon är övergången från skog till öppen mark.
 • bygger faunadepåer vid skogsröjningar.
 • lämnar högstubbar när träd fälls där insekter och fåglar kan bo och hitta mat.

Uppsala kommun försöker skapa livsförutsättningar för många olika organismer. Det gör vi genom att ta tillvara de värden som finns och genom att skapa variation när vi bygger nya parker. När, var och hur vi utför skötsel påverkar också mångfalden.