Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Vi tar till vara på de idéer som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi bland annat genom pilotprojektet medborgarbudget, en femårig satsning som startade 2018. 

  Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

  Lokalt engagemang är också en av inriktningarna i Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

  Läs mer om landsbygden i Uppsala kommun.

 2. Det här är medborgarbudget

  Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med.

  Metoden beskrivs ofta som en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

  Positiva effekter av medborgarbudget

  Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när de får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

 3. Fem år, fem områden

  Pilotprojektet ska pågå i fem år. De fem områdena, som vardera består av tre till fyra bygder, är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

  En karta som visar vilka bygder som ingår i vilket område gällande genomförande av medborgarbudget.

  Klicka på kartan så kommer du till en mer detaljerad karta med alla förslag. Kartan visar medborgarbudgeternas fem områden. De olika färgerna visar vilka områden vi ska arbeta med samtidigt.

  Hur stor budget varje område får beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Budgeten justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror. Siffrorna för områdena 2 till 5 bygger på 2018 års befolkningsstatistik.

  Kostnaden för medborgarbudget i landsbygdsutvecklingen är beräknad att genomföras inom kommunstyrelsens budget för landsbygdsprogrammet.

  Område 1

  Bygder: Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda

  Invånare och budget: 8 803 invånare ger 528 180 kronor (siffrorna för område 1 bygger på 2016 års befolkningsstatistik).

  Genomfördes under 2018.

  Se vinnande förslag i område 1

  Område 2

  Bygder: Björklinge, östra och västra Bälinge

  Invånare och budget: 14 406 invånare ger 864 360 kronor.

  Område 2 startade under slutet av 2019.

  Se vinnande förslag i område 2

  Område 3

  Bygder: Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp

  Invånare och budget: 12 122  invånare ger 727 320 kronor.

  Område 3 har startat under 2020. Från och med 20 november 2020 kan du rösta på vilka förslag som ska vinna i medborgarbudgeten för område 3.

  Område 4

  Bygder: Vaksalaområdet, Rasbobygden

  Invånare och budget: 8 044  invånare ger 482 640 kronor.

  Område 5

  Bygder: Danmark, Funbo, Almunge och Knutby

  Invånare och budget: 8 746 invånare ger 524 760 kronor.

 4. Processen steg för steg

  Processen pågår i cirka ett år per område och är uppdelad i stegen mobilisering, medborgarbudgetprocessuppföljning, samt utvärdering.

  Mobilisering

  Mobiliseringsfasen syftar till att sprida information om projektet och att få både föreningar och privatpersoner att engagera sig. 

  För att driva arbetet i mobiliseringsfasen utses en arbetsgrupp om totalt åtta personer. Arbetsgruppen arrangerar bland annat informationsmöten.

  Arbetsgruppen består av tre politiska representanter vilka utses av kommunstyrelsen, samt av fem lokalt engagerade invånare vilka utses under lokala informationsmöten.

  Arbetsgruppen ordnar därefter ett antal informationsmöten. Till mötena bjuds bygdens invånare in samt det lokala näringslivet. Alla deltagare kan lämna in idéer som tas tillvara i medborgarbudgetprocessen.

  Medborgarbudgetprocess

  Den andra fasen består av faserna idéinlämning, verifiering av projektidéer, röstningsstart, röstning samt genomförande.

  Ideinlämning

  Under perioden för idéinlämning får både grupper och individer i det geografiska området lämna förslag och idéer på hur medborgarbudgeten kan användas. 

  Verifiering av projektidéer

  När idéinlämningsfasen är slut ser kommunens tjänstepersoner igenom idéerna, om de går att genomföra och vad de skulle kosta. De tar också fram en tidplan för varje idé.

  Röstningsstart

  Vid röstningsstart får alla de som lämnat in idéer möjlighet att presentera dessa muntligt på ett möte i området. Idéerna presenteras även på webben.

  Röstning

  Det är arbetsgruppen som beslutar om hur röstningen ska gå till och när den börjar. Någon form av registrering kommer att krävas för att få rösta.

  Genomförande

  Efter att några idéer har vunnit omröstningen kommer projekten att genomföras. Av vem och hur de vinnande idéerna genomförs har bestämts under verifieringen. Under genomförandet stöttar kommunen de vinnande förslagen med rådgivning eller mindre utföranden om det var överenskommet.

  Uppföljning

  Pilotprojektet avslutas med en uppföljning. Under denna period samlas invånarnas, tjänstepersonernas och politikernas erfarenheter in. Erfarenheterna från det första året kan komma att påverka upplägget för de kommande åren.

  Under efterföljande år ska ett antal möten hållas i det geografiska området. Mötena syftar dels till att utvärdera vad som gått bra eller mindre bra, dels till att samla ihop de idéer som inte gick vidare i omröstningen och se om de kan genomföras på annat vis.

  Utvärdering

  Efter den första medborgarbudgetprocessen är det viktigt att utvärdera vad resultatet av pilotprojektet har blivit. Utvärderingen kan ske både genom enkät och minst ett uppföljande stormöte i bygden under efterföljande år. Utvärderingen av det första året ska presenteras för kommunstyrelsen.

  Resultatet tas om hand i medborgarbudgetprocessen efterföljande år. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att processen är levande och att det finns möjlighet till förändringar i arbetssätt.

 5. Informationsmöten 2020

  Informationsmöten för dig som bor i område 3

  8 och 10 juni genomförde vi informationsmöten för boende i bygderna Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp (område 3). För att minska risken för smittspridning av Covid-19 (coronavirus) hölls mötena digitalt.

  Under mötena presenterade vi vad medborgarbudget är, vilka möjligheter som finns och hur processen ser ut. Det var också möjligt att nominera lokala personer till en arbetsgrupp för området.
  Information om lokala arbetsgrupper för medborgarbudget

  Under mötena var det möjligt för deltagarna att ställa frågor via en chattfunktion. 

  Ta del av mötet i efterhand

  Via länken nedan kan du ta del av mötet som hölls 8 juni i efterhand. Det var samma presentation på båda mötena.

  Länk till digitalt informationsmöte

 6. Arbetsgrupper för medborgarbudget

  Arbetsgruppen för medborgarbudget består av tre politiker och av fem representanter som utsetts via röstning bland invånarna i Gamla Uppsalabygden, Storvretabygden, Vattholmabygden och Skyttorpsbygden.

  Personerna i arbetsgruppen ska se till alla tre områdenas bästa och arbeta för att processen blir så bra som möjligt. Arbetsgruppen deltar i att behandla de inkomna förslagen och hjälper till att sprida information lokalt.

  Arbetsgrupp för område 1

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 1 (Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda).

  Moa Geidnert, Vänge, 14 år (Vänge)

  En fråga Moa tycker är viktig är att alla ska ha en möjlighet för socialt umgänge. T.ex en lokal som kan hyras, med ordentligt kök och förvaring. Ungefär som en bygdegård. Moa kan också representera ungas vilja.

  Ola Carell, Balingsta, 29 år (Södra Hagunda)

  Ola är driven, engagerad och ser inga hinder. Han har arbetat med projekt såväl professionellt som i ideella föreningar.

  Karin Cleve Ettemo, Dalby, 47 år (Södra Hagunda)

  Karin är engagerad till att förbättra för boende i området samt locka fler ut på landet. Det behövs smartare kommunikationsmöjligheter, bättre möjligheter till att använda cykel som transportmedel, hållbara lösningar för att lokalt främja fysisk aktivitet utomhus/inomhus året runt, både för barn och vuxna. Alldeles för många sitter inne om kvällarna eller skjutsar sina barn till/från aktiviteter i stan. Eftersom Karin arbetar på kommunikationsstaben i kommunen och har hon viss insyn i och förståelse för olika arbetsprocesser och vikten av delaktighet i utvecklingsarbeten.

  Cecilia Kärnbo, Ramstalund, 52 år (Södra Hagunda)

  Jag jobbar som översättare och stortrivs i Ramstalund, där jag har bott i dryga tio år. Jag vill gärna vara med och jobba för att det här pilotprojektet ska bli en framgång som stimulerar lokalt engagemang och verkligen ger invånarna möjlighet att påverka sin närmiljö. Är själv ingen idéspruta men bra på att analysera, strukturera och kommunicera andras idéer!

  Malin Hellblom, Järlåsa, 47 år (Järlåsa)

  Malin har en god lokal förankring och är känd och omtyckt i Järlåsa. Hon har länge varit engagerad i "Järlåsa i samverkan" och är van vid utvecklingsarbete och bygdeutveckling.

  Arbetsgrupp för område 2

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 2 (Björklinge, östra och västra Bälinge).

  Louise Wåhlin, 32 år (Bälinge)

  Arbetar som projektledare för servicepunkt Bälinge och träffar många i området. Har ett driv och engagemang att förändra och förbättra Bälinge.

  Sebastian Brand, 33 år (Västerbo, Bälinge)

  Engagerad, idérik och med stort kontaktnät i Bälinge/Åkerlänna/Oxsätra. Bra teoretisk utbildning som gör att Sebastian lätt kan sätta sig in i nya uppgifter och ändå se helheten. Bra på att prioritera. Mitt i livet med små barn och familj. Erfarenhet av och utflyttad till landsbygden och därmed med nya ögon kan se behov och möjligheter som finns i Landsbygdsutvecklingsfrågor.

  Gerth Suber, 69 år (Oxsätra)

  Har ett stort intresse för landsbygdsfrågor i stort och min hembygd. Vill kunna påverka beslut som rör min hembygd för att kunna skapa en bra miljö. Miljön är ett av de största hoten vi har framför oss. Allmän intresse i dessa frågor.

  Caroline Smedberg, 53 år (Björklinge)

  Jag har blivit framröstad av personalen på Björklinge-Skuttunge-Viksta församlingars arbetsplats (också min arbetsplats). Jag arbetar och bor i bygden och känner att det är viktigt att få vara med och påverka.

  Cecilia Dokken, 40 år (Björklinge)

  Jag vill gärna engagera mig i min landsbygd och få vara med att påverka samt utveckla den till något nyttigt för gammal som ung. Jag tror på blandning av grupper och olika typer av mötesformer. Även om det skulle vara utveckling av badplats, utebio, bokklubb eller pendlarparkering.

  Politisk representation

  • Helena Nordström-Källström (MP)
  • Hans Nordström (C)
  • Therez Almerfors (M)

   

   

  Arbetsgrupp för område 3

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 3 (Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp).

  Mia Hedström, 54 år (Vattholma)

  Mia har ett stort intresse för träning och är engagerad i ortbornas hälsa och välmående. Hon brinner för att utforma miljön i bygden så att alla mår bra och trivs.

  Fredrik Westergren, 45 år (Vattholma)

  Fredrik är en eldsjäl som har stort engagemang i ungdomar genom Wattholma IF, Wattholma kultur och hembygdsförening och genom olika evenemang i bygden. Fredrik har stor kunskap om närområdet, både kring sådant som rör nutid som dåtid.

  Susanne Andersson, 50 år (Skyttorp)

  Susie är en driven person som bland annat har lett och utvecklat Skyttorpdagen under sju år och är aktiv i Ärentuna scoutkår.

  Markus Cifuentes, 37 år (Skyttorp)

  Markus är engagerad i Skyttorp som ordförande i församlingsrådet via svenska kyrkan och har ett barnfokus på utvecklingsfrågorna.

  Sofi Pahlin, 42 år (Storvreta)

  Sofi är engagerad i Friluftfrämjandet Storvreta. Hon har ett stort nätverk och lägger ner mycket ideell kraft för en levande bygd. Sofi var den som drev förra årets utomhusbio i Storvreta.

  Politisk representation

  • Jonas Segersam, KD
  • Anders A. Andersson, L
  • Tobias Smedberg, V
 7. Regler för förslagen

  För att skicka in en idé måste du måste bo i det aktuella området. Tänk på att idéerna måste vara lagliga och tillgängliga för allmänheten.

  Till nytta för många

  Pengarna ska användas till något som är till nytta för många och de förslag som genomförs ska vara tillgängliga för allmänheten. Förslaget du lämnar in kan därför inte vara något som bara du eller en enskild förening har glädje och nytta av.

  Hur pengarna kan användas

  Flera förslag kommer att dela på pengarna för att fler ska få chansen att genomföra sina idéer. Efter att du har lämnat ditt förslag hjälper vi dig att räkna ut vad det kostar. projektet får inte innebära några kostnader efter att projekttiden är slut. Pengarna används för att genomföra förslaget och tillfaller inte den som lämnar in förslaget. Om flera förslag som liknar varandra lämnas in kan de komma att slås ihop.

  Alla förslag granskas

  Innan ditt förslag går att rösta på kommer det att granskas av stadsbyggnadsförvaltningen för att bedöma en kostnad för förslaget. För att gå att rösta på måste förslaget följa reglerna för Medborgarbudgeten, och förslaget får inte bryta mot Uppsala kommuns policyer eller mot lagen. Det får heller inte innebära att något byggs på detaljplanerad mark.


  Därefter granskas förslaget utifrån dess genomförbarhet, jämställdhets- och barnperspektiv innan röstningen börjar. Det beror på att medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart som är till nytta för så många som möjligt. Om förslaget är en fysisk investering ska den kunna förvaltas i minst fem år.

  Exempel på förslag

  Här är några exempel på vad förslagen inom medborgarbudget kan handla om, men alla idéer är välkomna!

  • Småskaliga fysiska investeringar (till exempel lekplats, utegym, hundrastgård eller liknande)
  • event och arrangemang (till exempel konsert, fest, marknad eller liknande)
  • förstudie till ett större projekt
  • delfinansiering för att driva ett större projekt (till exempel via Upplandsbygd)
  • nya mötesplatser och ökad samverkan för lokal utveckling
  • studiecirklar, workshops, skrivarstuga eller liknande.
 8. Rösta på förslagen 2020

  Vi har granskat alla de 275 förslag som kom in och av dem har 25 kommit med till  omröstningen. Du kan rösta på max tre förslag inom budgeten, i formuläret räknas totalsumman ihop. Omröstningen är öppen till och med 18 december. 

  Alla förslag finns uppräknade i enkäten nedan, mer detaljerad information finns under plustecknet vid Här är förslagen du kan rösta på.

  Här kan du se alla förslagens placering på en karta.

  1. Upprustning av lekplats i Ärentuna

  Upprustning av befintlig lekplats vid Ärentuna IP. Det innebär två till tre redskap med fallskydd.

  Kostnad: 250 000 kronor

  2. Utegym vid Ärentuna IP

  Utegymmet består av fem till sex utrustningar. Det ingår ingen belysning.

  Kostnad: 350 000 kronor

  3. Boulebanor vid Tensta bygdegårdsförening

  Två till tre boulebanor vid Tensta bygdegårdsförening.

  Kostnad: 125 000 kronor

  4. Utegym i Vattholma

  Utegymmet består av fem till sex utrustningar. Det ingår ingen belysning.

  Kostnad: 350 000 kronor

  5. Picknickbord i Storvreta

  Ett picknickbord i Bagarparken.

  Kostnad: 25 000 kronor

  6. Hundrastgård i Vattholma

  Inhägnad föreningsdriven hundrastgård med bänkar och bord. Hundrastgården ska vara öppen för alla men för att den ska skötas på ett bra och långsiktigt sätt rekommenderar vi att alla som vill nyttja hundrastgården är med och betalar en medlemsavgift för att täcka driftkostnader som sophämtning.

  Kostnad: 200 000 kronor

  7. Käpphästhinder i Storvreta

  Det här förslaget ger hinder för käpphästridning. Hindren förvaras sedan i ett förråd hos Storvreta IK.

  Kostnad: 10 000 kronor

  8. Utökning av utegym i Piratparken

  Kompletteringen består av två till tre extra utrustningar till utegymmet vid Piratparken.

  Kostnad: 200 000 kronor

  9. Hinderbana vid Örvallen

  Hinderbana ger möjlighet till träning för äldre barn och vuxna.

  Kostnad: 200 000 kronor

  10. Utegym vid eljusspåret i Skyttorp

  Utegymmet består av fem till sex utrustningar. Det ingår ingen belysning. Placeringen är intill elljusspåret.

  Kostnad: 350 000 kronor

  11. Fotbollsmål vid Fyrkanten

  Förslaget ger niomannamål vid Fyrkanten.

  Kostnad: 30 000 kronor

  12. Parksoffor i Storvreta

  Det här förslaget innebär att det anläggs fyra nya bänkar i samhället och vid ån.

  Kostnad: 60 000 kronor

  13. Spårkarta för löparspår och skidslingor i Storvreta

  Förslaget ger en spårkarta vid parkeringen vid elljusspåret och informerar om spåren och slingornas längd.

  Kostnad: 100 000 kronor

  14. HLR-utbildning och hjärtstartare i Storvreta

  En HLR-utbildning erbjuds för intresserade och en hjärtstartare för inomhusbruk centralt i Storvreta.

  Kostnad: 25 000 kronor

  15. Rensning av Fyrisån

  För att enklare kunna paddla och njuta av Fyrisån erbjuder det här förslaget träröjning, slybekämpning och muddring på de ställen med mest vegetation.

  Kostnad: 300 000 kronor

  16. Välkomstskyltar vid infarter

  Skyltar som hälsar välkommen till Storvreta, Vattholma och Skyttorp.

  Kostnad: 300 000 kronor

  17. T-shirt med orternas namn

  Det här förslaget ger 600 t-shirts med texten "I love Storvreta/Skyttorp/Vattholma/Ärentuna/Tensta" och en bild som representerar orten. Delas ut gratis på bibliotek.

  Kostnad: 25 000 kronor

  18. Picknickbord i Vattholma

  Förslaget ger picknickbord vid Forsen i Vattholma.

  Kostnad: 50 000 kronor

  19. Upprustat fårstängsel i Vattholma

  Upprustning av Pålsan vid brandstationen. Intresseföreningen Wattholma bruksträdgårdar har tidigare sett till att det varit får i hagen.

  Kostnad: 150 000 kronor

  20. Hjärtstartare i Vattholma

  Defibrillator med väggskåp för utomhusbruk att använda vid hjärtstopp. Hjärtstartaren ska sitta på Tempos fasad.

  Kostnad: 30 000 kronor

  21. Fiske i Igelsjön

  För ett rikare vattenliv och bättre möjligheter till fiske och parningslek för fisk behöver Igelsjön rensas. Det här förslaget ger en förprojektering av Igelsjön för att utreda lämpliga åtgärder och kostnadsuppskattning på de åtgärderna. Förslaget innebär endast utredning, åtgärder får sedan Fyrisåns vattenförbund söka pengar för att åtgärda.

  Kostnad: 100 000 kronor

  22. Träd på Malmvågens förskola

  Förhoppningen är att trädet ska växa upp och ge bättre skuggning på förskolegården.

  Kostnad: 25 000 kronor

  23. Cykelpump i Skyttorp

  Förslaget ger en manuell, offentlig cykelpump som ska stå vid kyrkan i Skyttorp.

  Kostnad: 50 000 kronor

  24. Träd vid Fyrisån

  Plantering av två extra träd vid Fyrisån för att kunna erbjuda skugga på sommaren.

  Kostnad: 50 000 kronor

  25. Scen på Vattholma skola

  En träscen till Vattholma skolas skolgård. Tak ingår inte.

  Kostnad: 300 000 kronor

  Över 275 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i Storvreta, Skyttorp, Gamla Uppsala och Vattholma. Den lokala arbetsgruppen och kommunens tjänstepersoner har bedömt förslagens genomförbarhet och kostnad.

  De förslag som inte kom med i omröstningen finns listade här nedanför med en liten beskrivning om varför det inte kom med. För att det ska bli enklare att hitta förslagen har vi sammanfattat och slagit ihop de som liknar varandra.

  Redan på gång eller förs in i annat arbete

  • Upprustning av Hammardammen
   Det behövs en utredning som dels tittar på förutsättningar kring vattenkvalitet utifrån eventuella giftiga sediment, samt även framtida skötsel och underhåll. Dammen har varit uppe mycket till diskussion de senaste åren. Budget tas från annat håll.
  • Fler bostäder i Skyttorp
   Planarbete pågår för ett 40-tal nya villor i Skyttorp.
  • Matbutik i Skyttorp
   Näringsverksamhet är inte en kommunal verksamhet, men bygglov har beviljats för en matbutik i Skyttorp.
  • Låta föreningarna i Storvreta kunna driva fritidsgården efter klockan 23, för att minska mängden av lösdrivande ungdomar i Storvreta.
   Vi för en dialog med Fritid Uppsala om att låna ut fritidsgården om någon lämplig förening ansvarar för verksamheten.
  • En rolig och utmanande lekpark i Skyttorp
   En ny är precis byggd.
  • Försköna centrum mer med planteringar
   Förslaget hanteras inom utveckling av Södra Storvreta.
  • Promenadstråk från Storvretabadet mot Ekeby kvarn
   Förslaget hanteras redan i pågående investeringsprojekt.
  • Aktivitetsdag i Storvreta
   Planeras redan av föreningar. Ekonomiskt stöd finns att söka genom Uppsökarna.
  • Basketplan och utegym i Fullerö hage
   Området är inte färdigbyggt. Tas med i befintligt arbete.
  • Utöka träffpunktens golvyta i Storvreta
   Synpunkten förs in i träffpunkternas arbete. Ryms ej inom medborgarbudgeten.
  • Ungdomslokal för gymnasieungdomar
   Fritidsgården har verksamhet för ungdomar 13–18 år.
  • Stor samlingslokal i Storvreta
   Matsalar i skolor är möjliga att använda.
  • Hyresbostäder i Vattholma
   Det är ett planarbete igång i södra änden av Vattholma som innefattar bostäder.
  • Bättre belysning vid pumptrack i Storvreta
   Projektet är redan på gång.
  • Boulebanor i Storvreta
   Boulebanor finns redan i Storvreta.

  Utanför budget

  • Cykelvägar
  • Gångtunnel
  • Pendlarparkering
  • Badhus
  • Badplats vid Lenaberg kalkbrott
  • Amfiteater
  • Äventyrsbana i skogen
  • Utvecklat lekparksområde vid Adolfsbergslekparken
  • Lekplats
  • Bylokal
  • Förlängd sandstrand och en simbana
  • Grusat motionsspår i Skyttorp
  • Förbättra vattenkvaliteten

  Utanför kommunens rådighet

  • Upprustning av vägar
   De flesta vägar ansvarar vägföreningar eller Trafikverket för.
  • Gatubelysning, trafikljus, rondeller, bänkar vid station, farthinder och fartkameror
   Trafikverket ansvarar för dessa insatser.
  • Tillåt cyklar på Upptåget
   Region Uppsala ansvarar för Upptåget.
  • Busskurer och lampor som tänds när någon önskar stiga på.
   Region Uppsala ansvarar för busskurerna i länet.
  • Padelbana
   Padel är en kommersiell sport och kommunen ska inte konkurrera med privata aktörer. Om du har en förening eller bolag som vill investera i en padelbana kan vara möjlighet att arrendera mark från kommunen. Kontakta då stadsbyggnadsförvaltningen@uppsala.se .
  • Busslinje
   Turtäthet och busslinjer sköts av UL.
  • Café, Systembolag och bilvårdsanläggning
   Kommersiell verksamhet, som café och inomhusgym, ska kommunen inte konkurrera med.
  • Ökad estetik runt Skyttorp station
   Marken ägs framförallt av enskilda markägare.
  • Att skolorna testar odling
   Upp till skolan att bestämma.

  Ej enligt riktlinjerna

  • Aktivitetspark/pumptrack/skatepark
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen och det saknas förening som ansvarar för drift.
  • Belysning längst vägar
   Förslaget genererar för stora driftkostnader för kommunen på platser där det inte redan finns belysning.
  • Delfinansiering av Wattholma golfklubbs klubbhus
   Förslaget bedöms inte vara tillgängligt för allmänheten.
  • Bänkar med papperskorgar
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen.
  • Offentlig toalett
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen.
  • Mer personal till ungdomsverksamhet
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen.
  • En cykelparkering med tak och pump
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen.
  • Grillplatser
   Förslaget genererar driftkostnader för kommunen.
  • Lekpark med gungor och grillplats i Fjuckby
   Vi saknar förening och som ansvarar för drift.
  • Digital anslagstavla vid rondell
   Förslaget bedömdes inte vara tillgängligt för allmänheten.
  • Discgolfbana
   Vi saknar förening och som ansvarar för drift.
  • Utrustning för äppelmust
   Vi saknar förening och som ansvarar för drift.

   

  Ej genomförbara förslag

  • Spola is på gräsplan
   Ej möjligt att spola is på gräsplaner. I Storvreta har Storvretaskolans grusplan spolats tidigare vintrar.
  • Hundbad vid Fyrisån
   Risk för problem med vattenkvaliteten.
  • Pulkabacke i Skyttorp
   Finns inte plats.
  • Ridvägar
   Svårt att genomföra eftersom det krävs många avtal med markägare. Det hinner vi inte med under medborgarbudgeten.
  • Utomhusrink
   Krävs befintlig hårdgjord yta. Kräver förening för drift. Problem med vattenuttag ur brandposter gör att de bedöms som icke genomförbar.
  • Iordningsställa badet i Skyttorp
   På inte att anlägga en brygga p.g.a. mkt grunt och risk för försämrad vattenkvalitet = otjänligt badvatten.
  • Utegym vid badet i Skyttorp
   Svårt med utegym på denna plats på grund av vandaliseringsproblem.
  • Bastu vid Storvreta badplats
   Kräver speciell tillsyn. Problem med vandalisering på platsen.
  • Loppis i Vattholma
   Det saknas ett initiativ från en förening som kan ansvara.
  • En gammaldags dag med gamla kläder och utan mobiler
   Det saknas ett initiativ från en förening som kan ansvara.
  • Pumptrack/flowtrail i Skyttorp
   Ingen parkmark finns tillgänglig i Skyttorp.
  • Belysning på fotbollsplanen på Storvreta IK
   Gräsplaner ej lämpligt att använda på hösten på grund av slitage. Planen behöver vila.
  • Badbrygga i Storvreta
   Vattenkvaliteten försämras och kan ge otjänligt vatten.
  • Skrivarkurs
   Genomförbart men passar inte detta år på grund av Covid-19.
  • Stig på västra sidan av Fyrisån för besök av Husby backar
   Svårt att genomföra eftersom det krävs många avtal med markägare. Det hinner vi inte med under medborgarbudgeten. Förslaget tas med i framtida planer.
  • Bidrag till lekplats vid Järnmalmsvägen
   Ingen mer lekmiljö på den kommunala marken.
  • Belysning vid Tempobutiken
   Ej kommunal mark och det saknas belysning i närheten.
  • Utebiokväll
   Genomförbart men passar inte detta år på grund av Covid-19.
  • Sandlåda vid lekpark
   Sandlåda togs bort på grund av mycket kattbajs.
  • LED-belysning på granen i Storvreta
   Överlever bara en säsong och kräver drift.
  • Cykeltvätt vid Skogsvallens IP
   Kräver olika komponenter, fettavskiljare m.m. som gör den svår att genomföra.
  • Hundrastgård i Storvreta/Skyttorp
   Saknas passande mark för hundrastgård.
 9. Vinnande förslag

  Vinnande förslag i område 2

  Över 240 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet. 4 juni 2020 presenterades resultatet och de vinnande förslagen är

  • hjärtstartare vid Nolmyra bygdegård
  • parkbänkar i Bälinge, Björklinge och Oxsätra
  • träscen vid Långsjön i Björklinge
  • belysning vid lekpark i Lövstalöt
  • komplettera utegymmet i Bälinge.

  Pressmeddelande om de vinnande förslagen

  Hjärtstartare

  Plats: Nolmyra bygdegård, utomhus.

  Kostnad: 28 000 kr

  Beskrivning: Defibrillator med väggskåp för utomhusbruk att använda vid hjärtstopp.

  Motivering: Vi vill sätta upp en hjärtstartare på utsidan av vår bygdegård. Då finns den tillgänglig för alla som bor här och kan vara till hjälp om något händer. Eftersom vi bor cirka 17 km från brandstationen i Björklinge skulle detta vara ett bra komplement.

  Parkbänkar

  Plats: Bälinge, Björklinge, Oxsätra

  Kostnad: 90 000 kr

  Beskrivning: Det här förslaget innebär att det anläggs två nya bänkar i Bälinge, Björklinge och Oxsätra. Totalt sex bänkar.

  Motivering: Flera parkbänkar så att det finns möjlighet att sitta ner och vila under en promenad till exempelvis vårdcentralen. Flera bänkar skulle öppna upp världen för de som inte kan gå ut i dagsläget på grund av rädsla att inte kunna orka gå hela vägen i ett sträck.

  Träscen vid Långsjön

  Plats: Sandviksbadet.

  Kostnad: 300 000 kr

  Beskrivning: En träscen för allsång och dans vid Långsjön. Fungerar också som trädäck för att sola eller ha picknick på.

  Motivering: En scen innebär möjlighet till återupplivning av projekt 'Musik vid Långsjön'. Det går att genomföra musikkvällar spontant och planerat. Alla kan använda den. Naturlig samlingsplats, särskilt sommartid. Främja kulturutövning hos unga.

  Belysning vid lekpark

  Plats: Lövstalöt

  Kostnad: 150 000 kronor

  Beskrivning: Belysning på en lekpark i Lövstalöt.

  Motivering: Vi har två bra lekplatser för barn i olika åldrar i närheten av Västra Lövstalöt och massor av barn. Ena lekplatsen har begränsad kvällsbelysning. Den andra saknar belysning helt. Det begränsar möjligheterna för utelek kraftigt under stora delar av året och uppmuntrar stillasittande aktiviteter inomhus. Kvällsbelysning som lyser upp hela lekplatsområdet på båda lekplatserna skulle innebära betydligt förbättrade förutsättningar för hälsa och välmående för Lövstalöts alla unga invånare.

  Komplettera utegym i Bälinge

  Plats: I elljusspåret i Bälinge

  Kostnad: 300 000 kr

  Beskrivning: Komplettering av det befintliga utegymmet i elljusspåret i Bälinge med fler maskiner.

  Motivering: Fysisk träning är till nytta för alla, ung som gammal och att kunna göra det under roliga former och tillsammans med andra. Det skapar en form av gemenskap. Det kan komma till nytta för ungdomar och äldre som inte har något att göra och vara en inspirationskälla till nyttig träning och att börja träna.

  Vinnande förslag område 1

  2018 utsågs tre vinnande förslag i område 1 (Järlåsabygden, Vängebygden och södra Hagundabygden). Sammanlagt röstade 817 personer.

  Läs pressmeddelande om de vinnande förslagen  

  Utegym i Hammarskog

  Hammarskog är mycket välbesökt och många har det som träningsplats, året runt. Ett utegym skulle komplettera utbudet. Det placeras lämpligtvis intill parkeringen, där det idag finns några bänkar, i direkt anslutning till slingan. Utegymmet kommer att utformas av kommunen tillsammans med den som lämnade in förslaget.

  Slutfasen av utegymet genomförs i november, redskapen levereras vecka 48, 2019

  Kostnad: 300 000 kr

  Belysning på lekplats i Vänge

  Önskar belysning vid lekplatsen High chaparall, vintertid blir det kolsvart tidigt på eftermiddagen. Tror det skulle leda till att man utnyttjar High chaparall mer. Tack vare belysningen kan den användas mer under kvällstid och som pulkabacke under vintertid.

  All belysning är nu på plats vid lekplatsen.

  Kostnad: 150 000 kr

  Gemenskapsyta i Skogstibble

  En plats för gemenskap i centrum i Skogstibble bredvid kyrkan vid Sockenstugan. Det utökas hela tiden med barnfamiljer i Skogstibble. Boulebana, staket, sandlåda, fasta utemöbler, lekstuga, grillplats och utökad gräsmatta ingår i förslaget.

  2019 gjordes markplanering och gräs såddes. 2020 kommer lekutrustning, grillplats, nya bänkar, boulebana, belysning och buskar att komma på plats.

  Kostnad: 200 000 kr

 10. Kontakt

  Kontakta kommunen

  Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

  Telefon:
  018-727 47 54