Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så säkrar vi tillgången på el

Uppsala och flera andra regioner i södra Sverige har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det under vissa timmar är "för trångt" i det elnät som transporterar en stor del av elen till området.

Situationen i Uppsala beror på flera saker: 

 • Efterfrågan på el har ökat. Till exempel på grund av fler personer som bor här, fler eldrivna transportmedel, och nya mönster för elanvändning. 
 • Elnätets utveckling har inte gått i takt med den ökade elanvändningen. Det gäller främst transmissionsnätet, som är stommen för alla elnät. Det påverkar i sin tur region- och lokalnät. 
 • Minskad lönsamhet för kraftvärmeproduktion, vilket har gjort att den lokala elproduktionen har minskat. 

Konsekvenser av kapacitetsbrist

I dag går det bra att ansluta alla som vill till elnätet i Uppsala. Utmaningen är att se till att det fortsätter vara så.

Kapacitetsbristen kan till exempel leda till att:

 • Det blir svårare att etablera nya stadsdelar och utveckla befintliga. För en växande kommun som Uppsala blir utmaningen extra tydlig.
 • Uppsalas arbete med att bli klimatneutrala försenas. Det kan försvåra arbetet med att bygga fler laddplatser för eldrivna fordon och att på andra sätt använda el för att ersätta fossila bränslen.

Vad gör vi för att lösa kapacitetsbristen?

För att lösa kapacitetsbristen behövs förstärkta och nya transmissionsnätsledningar in till Uppsala. Nätägaren Svenska kraftnät bygger mer kapacitet.

I dag har Uppsala en inmatning på 300 megawatt och 2023 ökar det med 100 megawatt och 2024 med ytterligare 100 megawatt. 2030 när det stora projektet som kallas NordSyd är klart kommer Uppsala få ytterligare 200 megawatt. Uppsala kommun har löpande dialog med myndigheter för att underlätta utbyggnaden och hitta fungerande lösningar. 

Läs mer om projektet NordSyd.

Nya lösningar för att använda elnätet mer effektivt

Medan transmissionsnätet byggs ut utforskas andra möjligheter att avlasta elnätet. 2019-2022 var Uppsala kommun med i EU-projektet CoordiNet där kommunen tillsammans med bland andra Vattenfall eldistribution arbetade med en ny lokal effektmarknad. Marknaden drivs vidare av Vattenfall eldistribution under namnet Uppsala Flex.

På effektmarknaden kan elanvändare få betalt av elnätsägaren för att avlasta elnätet när det är extra ansträngt, antingen genom att minska sin elanvändning eller öka elproduktionen. På så sätt används Uppsalas energisystem mer effektivt och effekttopparna i elnäten minskar.

De första säsongerna av CoordiNet har visat att antalet timmar med kapacitetsbrist minskar tack vare att deltagarna varit flexibla med sin elanvändning. Bland annat har kommunala bolagen Uppsalahem och Uppsala Arenor och fastigheter deltagit i marknaden och bidragit genom att minska sin elanvändning.

Läs mer om projektet på CoordiNets webbplats.

Andra inititiav för att underlätta situationen

 • Vi är initiativtagare till projektet Live-in Smartgrid. Läs mer om Live-in Smartgrid.
 • Vi samarbetar med Vattenfall kring ett unikt batterilager. Läs mer om batterilagret.
 • Vi minskar effekttoppar i storkök. Eftersom tillredningen av Uppsalas 45 000 offentliga måltider sker ungefär samtidigt kan belastningen på elnätet bli betydande. Med enkla medel går det att laga mat mer effektsnålt - både med tekniska lösningar och beteendeförändringar. Läs mer om projektet Flex-o-mat.
 • Vi har flera forskningssamarbeten för att undersöka bland annat hur mobilitetshuset Dansmästaren i Rosendal kan balansera sina solceller, laddning av elbilar och batteri för att minska påverkan på elnätet. Det har också genomförts studentprojekt för att identifiera potentiella flexibla elanvändare i Uppsala.

#uppsalaeffekten

I Uppsala län finns samarbetet #uppsalaeffekten. Uppsala kommun samverkar med Region Uppsala, Länsstyrelsen, Handelskammaren och Vattenfall eldistribution för att minska negativ påverkan från kapacitetsbristen. Under paraplyet #uppsalaeffekten samlas alla organisationers initiativ rörande el-effektfrågan.

Läs mer om #uppsalaeffekten på:

Så kan du och ditt företag bidra till att avlasta elnätet

Många aktörer behöver se över hur de använder eleffekt. Alla kan bidra till att avlasta elnätet så att Uppsala och dess näringsliv kan växa och ställa om för klimatet. En lösning är en mer flexibel elanvändning. Genom att styra sin elanvändning kan elkonsumenter bidra till att minska toppar med hög belastning på elnätet. Det bidrar också till att energisystemet kan ta emot mer väderberoende förnybar el.

Få förslag på åtgärder som du eller ditt företag kan göra på Energi- och klimatrådgivningen webbplats.

Fakta: Vad är effekt och energi?

 • Effekt beskriver hur mycket energi som går åt per tidsenhet för att uträtta ett visst arbete, exempelvis hur mycket el som en dammsugare måste få i varje ögonblick för att fungera. Effekt mäts i watt (W).
 • Energi (el-energi) är den el som produceras genom exempelvis vattenkraft eller vindkraft, och som vi använder när den transporterats till oss genom elnätet. Energi är effekten multiplicerat med tiden som exempelvis en apparat används. Den vanligaste enheten för el-energi är kilowattimmar (kWh).