Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så avlastar vi kapacitetsbristen i elnätet

Uppsala och flera storstadsregioner i Sverige har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som transporterar en stor del av elen till området. Under ett hundratal timmar per år är efterfrågan på eleffekt i Uppsala högre än vad elnätet kan leverera.

Situationen i Uppsala beror på flera saker: 

 • Efterfrågan på el har ökat. Till exempel på grund av fler eldrivna transportmedel, fler personer som bor här och nya mönster för elanvändning. 
 • Elnätets utveckling har inte gått i takt med den ökade elanvändningen. Det gäller främst transmissionsnätet, som är stommen för alla elnät. Det påverkar i sin tur region- och lokalnät. 
 • Minskad lönsamhet för kraftvärmeproduktion, vilket har gjort att den lokala elproduktionen har minskat. 
 • Konsekvenser av kapacitetsbrist

Konsekvenser av kapacitetsbrist

I dag går det bra att ansluta alla som vill till elnätet i Uppsala. Utmaningen är att se till att det fortsätter vara så.

Kapacitetsbristen kan till exempel leda till:

 • Att det blir svårare att etablera nya stadsdelar och utveckla befintliga. För en växande kommun som Uppsala blir utmaningen extra tydlig.
 • Att kapacitetsbristen kan påverka Uppsalas möjligheter att göra en klimatomställning. Det kan försvåra arbetet med att bygga fler laddplatser för eldrivna fordon och att på andra sätt använda el för att ersätta fossila bränslen.
 • Vad gör vi för att lösa kapacitetsbristen?

Vad gör vi för att lösa kapacitetsbristen?

För att lösa kapacitetsbristen behövs förstärkta och nya transmissionsnätsledningar in till Uppsala. Nätägaren Svenska kraftnät bygger mer kapacitet.

I dag har Uppsala en inmatning på 300 megawatt och 2023 ökar det med 100 megawatt och 2024 med ytterligare 100 megawatt. 2030 när det stora projektet som kallas NordSyd är klart kommer Uppsala få ytterligare 200 megawatt. Uppsala kommun har löpande dialog med myndigheter för att underlätta utbyggnaden och hitta fungerande lösningar. 

Läs mer om projektet NordSyd.

Nya lösningar i väntan på utbyggnad

Medan transmissionsnätet byggs ut utforskas andra möjligheter att avlasta elnätet. 2019-2022 var Uppsala kommun med i EU-projektet CoordiNet där kommunen tillsammans med bland andra Vattenfall eldistribution arbetar med en ny sorts lokal marknad för effektflexibilitet.

På effektmarknaden kan elanvändare få betalt av elnätsägaren för att avlasta elnätet när det är extra ansträngt, antingen genom att minska sin elanvändning eller öka elproduktionen. På så sätt används Uppsalas energisystem mer effektivt och effekttopparna i elnäten minskar.

De två första säsongerna av CoordiNet har visat att antalet timmar med kapacitetsbrist minskar tack vare användningen av effektflexibilitet. De kommunala bolagen Uppsalahem och Uppsala Arenor och fastigheter har deltagit i marknaden och bidragit genom att minska sin elanvändning. Marknaden drivs vidare av Vattenfall eldistribution ytterligare en säsong 2022/23.

Läs mer om projektet på CoordiNets webbplats.

Andra inititiav för att underlätta situationen

 • Vi är initiativtagare till projektet Live-in Smartgrid. Läs mer om Live-in Smartgrid.
 • Vi samarbetar med Vattenfall kring ett unikt batterilager. Läs mer om batterilagret.
 • Att tillaga pannkakor samtidigt som morgondagens lasagne förbereds har visat sig vara något av det mest effektkrävande i Uppsalas skolkök. Eftersom tillredningen av Uppsalas 45 000 offentliga måltider sker ungefär samtidigt kan belastningen på elnätet bli betydande. Går det att med enkla medel tillaga maten mer effektsnålt? Läs mer om projektet Flex-o-mat.
 • Vi har flera forskningssamarbeten för att undersöka bland annat hur mobilitetshuset Dansmästaren i Rosendal kan balansera sina solceller, laddning och batteri för att minska påverkan på elnätet. Det finns också ett studentprojekt som försöker identifiera potentiella flexibla elanvändare i Uppsala.

#Uppsalaeffekten

I Uppsala län finns samarbetet #uppsalaeffekten. Uppsala kommun samverkar med Region Uppsala, Länsstyrelsen, Handelskammaren och Vattenfall eldistribution för att minska negativ påverkan från kapacitetsbristen. Under paraplyet #uppsalaeffekten samlas alla organisationers initiativ rörande el-effektfrågan.

Läs mer om #uppsalaeffekten på:

Så kan du och ditt företag bidra till att avlasta elnätet

Många aktörer behöver prioritera effektfrågan och agera för att avlasta elnätet. En lösning är en mer flexibel elanvändning. Genom att styra sin elanvändning kan elkonsumenter bidra till att minska toppar med hög belastning på elnätet. Det bidrar också till att energisystemet kan ta emot mer väderberoende förnybar el. 

Få förslag på åtgärder som du eller ditt företag kan göra på Energi- och klimatrådgivningen webbplats.

Fakta: Vad är effekt och energi?

 • Effekt beskriver hur mycket energi som går åt per tidsenhet för att uträtta ett visst arbete, exempelvis hur mycket el som en dammsugare måste få i varje ögonblick för att fungera. Effekt mäts i watt (W).
 • Energi (el-energi) är den el som produceras genom exempelvis vattenkraft eller vindkraft, och som vi använder när den transporterats till oss genom elnätet. Energi är effekten multiplicerat med tiden som exempelvis en apparat används. Den vanligaste enheten för el-energi är kilowattimmar (kWh).
Kontakt

Linnea Glemne, utvecklingsledare på Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret

Telefon:
018-727 36 78