Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Tyck till om framtidens Tuna

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Så vill boende och verksamma i Tuna att området utvecklas

7 oktober 2023 var flera verksamheter inom Uppsala kommun på plats i Tuna under höstmarknaden för att prata med och samla in synpunkter från boende och verksamma i området. Samtidigt genomförde kommunen en minimässa med information och rådgivning.

Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack. Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta hur du vill att framtiden ska utvecklas där du bor och/eller verkar. 

Nedan kan du läsa en sammanfattning av de synpunkter som samlades in under dialogen. Vi fick in 25 skriftliga synpunkter på vykort och 21 svar på en digital enkät. Detta innebär att synpunkterna som sammanfattas nedan inte representerar ett statistiskt säkerställt, representativt urval av vad boende och verksamma i Tunabygden tycker om utvecklingen i området.

Observera att de som svarade på den digitala enkäten kunde markera flera svarsalternativ på vissa frågor, vilket förklarar att vissa svar uppnår mer än 100 procent.

Positivt gensvar

Responsen hos boende och verksamma i Tuna var övervägande positiv. Majoriteten av deltagarna uttryckte att de trivs och har en god gemenskap i bygden. De är nöjda med närheten till förskola och skola.

Vi fick in många värdefulla synpunkter om kollektivtrafik och Spånga vägskäl, synpunkter som kommunen kommer att skicka vidare till Region Uppsala och Trafikverket.

Flera uttryckte ett behov att få använda återvinningscentralen i Alunda i stället för i Uppsala, eftersom den ligger mycket närmare. Här finns ett behov av ett eventuellt framtida, mellankommunalt samarbete.

Flera av de besökande uttryckte sig positivt till att kommunen genomför lokala, breda dialoger med invånare och verksamma, exempelvis genom Uppsnack-konceptet i Tuna.

Om deltagare i den digitala dialogenkäten

De flesta som besvarade den digitala enkäten, 95 procent, bor i Tunabygden.​ Majoriteten är mellan 40–60+. En ungdom besvarade enkäten.

Identitet och karaktär

Svaren i den digitala enkäten tyder på att Tunas identitets- och karaktärskapande platser ska värnas om och bevaras som de är idag:

 • Instämmer helt och hållet: 19 %
 • Instämmer: 29 % 
 • Neutralt: 38 %
 • Instämmer inte: 5 %

Trygghet, gemenskap, mysigt och välkomnande är ord som Tunaborna använder sig av för att beskriva sin bygd.

Bostäder

Det finns en spridning bland svaren hos invånarna när det gäller frågan om vilka typer av bostäder som de skulle vilja se mer av i Tuna. Så här fördelade sig svaren.

 • Boenden anpassade för äldre: 67 %
 • Småhus: 43 %
 • Radhus: 29 %
 • Lägenheter, hyresrätter: 29 %
 • Lägenheter, bostadsrätter: 24 %

Utformning av ny bebyggelse

 • 48 % tycker att ny bebyggelse borde vara mer fri och tillåtande i Tuna.
 • 43 % tycker att ny bebyggelse ska vara mer anpassad till befintlig bebyggelse.

Trafik och infrastruktur

Tankarna kring kollektivtrafiken är relativt negativt laddade, och så här ser svaren ut på frågan om hur väl kollektivtrafiken fungerar:

 • Mycket bra: 0 %
 • Bra: 5 %
 • Helt okej: 14 %
 • Inte bra: 48 %
 • Inte bra alls: 33 %

Pendlarparkeringar

Hälften av respondenterna anser att det finns lagom många pendlarparkeringar i Tuna, och andra hälften tycker att det finns för få.

Cykelvägar

Så här upplevs cykelvägarna i Tuna:

 • Mycket bra: 5 %
 • Bra: 5 %
 • Helt okej: 24 %
 • Inte bra: 33 %
 • Inte bra alls: 33 %

Det finns ett önskemål bland invånare att utöka cykelvägarna i området.

Fritid, kultur, natur och friluftsliv

Majoriteten av Tunas invånare tycker att de har god tillgång till naturområden. Så här ser svarsfördelningen ut:

 • Helt och hållet: 52 %
 • I hög grad: 29 %
 • Delvis: 10 %
 • Inte alls: 5 %.

Tunas natur- och grönområden upplevs som övervägande trygga. Så här ser svarsfördelningen ut på frågan om hur trygga respondenterna känner sig:

 • Helt och hållet: 62 %
 • I hög grad: 29 %
 • Delvis: 5 %
 • Inte trygg alls: 0 %

Möjligheten till friluftsliv har i relativt hög grad påverkat invånare att bosätta sig i Tuna. Så här har deltagarna svarat:

 • Helt och hållet: 33 %
 • I hög grad: 29 %
 • Delvis: 19 %
 • Inte alls: 14 %

Natur- och grönområden

Många kvaliteter anses vara viktiga när det gäller Tunas natur- och grönområden. De tre viktigaste kvaliteterna är:

 • Naturupplevelser: 57 %
 • Naturlig samlingsplats: 57 %
 • Möjlighet till promenader: 48 %

Fritidsaktiviteter

På frågan om det finns god tillgång till kultur- och mötesplatser i Tuna, ser svaren ut så här:

 • Instämmer helt och hållet: 0 %
 • Instämmer: 14 %
 • Neutrala: 48 %
 • Instämmer inte: 29 %
 • Instämmer inte alls: 10 %

I synpunkter på vykort i samband med dialogen efterfrågar många fler kulturella aktiviteter. Exempelvis dans, teater och musik. Det finns även  önskemål om en kulturskola.​

​Även fler träffpunkter och aktiviteter för äldre efterfrågas.

Mötesplatser

För invånarna i Tuna är det viktigt att offentliga mötesplatser upplevs som trygga. Fler aktiviteter för alla åldrar på offentliga mötesplatser efterfrågas.

​Tuna lanthandel anses vara en viktig mötesplats i bygden, och den behöver därför säkras.

Servicefunktioner

Invånarna anser att det är alltför långt att ta sig in till Uppsala för att återvinna. De tycker därför att det borde finnas ett avtal med Östhammars kommun för att möjliggöra användning av återvinningscentralen i Alunda i stället, vilket ligger betydligt närmare för Tunas invånare. ​

Vilka servicefunktioner är särskilt viktiga för dig att de finns i tätorten Tuna? 

 • Serviceombud / Paketombud: 62 %
 • Livsmedelsbutik: 57 %
 • Kollektivtrafik med god trafikering: 52 %
 • Samlingslokal / Bygdegård: 38 %
 • Pendlarparkering: 33 %
 • Skola: 29 %
 • Restaurang: 24 %

Vilka servicefunktioner är viktiga för dig att ha i ditt närområde (Tunabygden)?

 • Livsmedelsbutik: 90 %
 • Serviceombud / Paketombud: 86 %
 • Kollektivtrafik med god trafikering: 71 %
 • Samlingslokal / Bygdegård: 71 %
 • Skola: 67 %
 • Pendlarparkering: 61 %
 • Återvinningscentral: 57 %

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

I samband med höstmarknaden i Tuna lördag 7 oktober 2023 är Uppsala kommun på plats för att prata med dig som bor och/eller är verksam i området. Passa på att komma dit och berätta berätta vad du tycker är viktigt för utvecklingen av Tuna. Du kan också lämna synpunkter och idéer via vår digitala webbenkät senast 10 oktober.

Beskrivning

Hur vill du att Tuna ska utvecklas i framtiden? I samband med höstmarknaden i Tuna lördag 7 oktober 2023 är Uppsala kommun på plats för att prata med dig som bor och/eller är verksam i området. Passa på att komma dit och berätta berätta vad du tycker är viktigt när Tuna utvecklas.

Datum: Lördag 7 oktober
Tid: 10–14
Plats: Utanför servicepunkten Tuna/Tuna Lanthandel

I vår webbenkät kan du ge synpunkter och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med dialogen är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. 

Det tar max fem minuter att svara på enkäten. Vi behöver ditt svar senast 10 oktober. Tack för att du bidrar!