Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Uppsala kommun, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och de gemensamma nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag under år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Sammanfattning

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och in-riktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2020".

Årets resultat för Uppsala kommunkoncern visar ett samlat resultat på 1 589 mnkr för verksamhetsåret. För kommunen uppgick resultatet till 979 mnkr och för de kommunala bolagen till 611 mnkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 657 mnkr för kommunkoncernen, 345 mnkr för nämnderna och 304 mnkr för de kommu-nala bolagen.

Pandemin har påverkat kommunen på flera sätt, dels genom minskade skatteintäkter och verksamhetsintäkter, dels genom både ökade och minskade kostnader i olika verk-samheter.lsyfte att stötta kommunerna i ett utsatt läge erhölls 433 mnkr i generellt stats-bidrag vilket haft en positiv effekt på årets resultat då bortfallet av skatteintäkter endast uppgår till 184 mnkr. Pandemin är alltjämt pågående vilket gör det svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna för ekonomin och verksamheten.

Revisorerna har i samband med tidigare års revisionsberättelser uppmärksammat kommunstyrelsens exploateringsredovisning. Under året har Uppsala kommun anpassat sin redovisning av markförsäljning och exploateringsavgifter till Rådet för kommunal redovis-nings rekommendation. Vid årets granskning av årsredovisningen har exploateringsredo-visningen följts upp och inga väsentliga avvikelser har noterats.