Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering. Internkontrollplanen för 2021 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkom i riskanalysen. Flera risker omhändertas även som riskåtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

2021 års internkontrollplan omfattar bland annat kontroll av processer och rutiner avseende kompetensförsörjning, informationssäkerhet, krisberedskap, återsökning av statsbidrag, diarieföring, informationshantering, avtalstrohet, exploatering samt förebyggande av oegentligheter. Verksamheten inom staben för gemensam service är av mer operativ karaktär än kommunstyrelsens övriga verksamhet och följs upp genom en separat internkontrollplan.