Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Affärs- och verksamhetsplan

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget för 2020 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020 anger. Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för loka [försörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Inriktningsmål

Inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.
 • Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 • Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.
 • Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål: 

 • Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.
 • Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och med ledarskap.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag: 

 • Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)
 • Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.
 • Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
 • Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.
 • Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. (KS, GSN, Sport- och rekreationsfastigheter och IFN)
 • Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
 • Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
 • Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)
 • Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)
 • Genomföra åtgärder för säker skolväg och öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (PBN, IFN, GSN, UBN och Skolfastigheter)
 • Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN och AMN)
 • Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.
 • Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek (IFN)
 • Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreationsfastigheter)
 • Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.
 • Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.
 • Utveckla föreningsservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet. (IFN)
 • Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar. (IFN och Fyrishov)
 • Kvarvarande uppdrag 2020: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.
 • Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.
 • Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.