Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av verkställighet av KF-beslut

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Sammanfattning

För att besvara granskningens syfte har utgångspunkt tagits i följande revisionsfrågor:

  • Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäk-tiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?
  • Tillser kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?
  • Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?
  • Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning?

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Granskningen har emellertid lyft fram några förbättringsåtgärder och mot bakgrund av detta läm-nas följande rekommendationer kommunstyrelsen:

  • Att även om det finns ett arbetssätt för att bevaka så att fullmäktiges beslut blir verk-ställda, säkerställa att det också finns formella riktlinjer för att minska risk för sårbar-het och skillnader i hantering. Formella riktlinjer kan också minimera risken för per-sonbundenhet.
  • Att säkerställa att de motioner som inte är prioriterade eller inte möjliga att hand-läggas vidare, formellt avskrivs för tydlighets skull.
  • Säkerställa att det finns system för att redovisa status på bifallna motioner i fullmäk-tige. Detta för att säkerställa kontroll över att motionerna verkställs, även om dessa ingår i den ordinarie verksamheten. Enligt vår mening kan det finnas en risk att bi-fallna motioner glöms bort i den ordinarie verksamheten om de inte följs upp särskilt.