Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av uppföljning insyn privata utförare

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare samt om åtgärder vidtagits med anledning av tidigare granskningar.

Sammanfattning

Granskningen avser kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och äldrenämnden. Vad gäller uppföljning av tidigare granskningar omfattas även socialnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden. Granskningen är en del av 2020 års revisionsplan.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämnderna i huvudsak säkerställer i en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare samt att åtgärder har vidtagits med anledning av tidigare granskningar. När det gäller kommunstyrelsen konstaterar vi efter genomförd granskning att de delvis säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Granskningen visar att de rekommendationer som lämnats från revisionen till nämnderna i tidigare genomförda granskningar till stor del har tagits i beaktande och föranlett åtgärder.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar följande:

  • Kommunstyrelsen bör stärka sin uppsikt av hur nämnderna kontrollerar och följer upp privata utförare.1 detta bör tydliggöras hur nämndernas uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.
  • Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som avses med privata utförare av kommunalt finansierad verksamhet och säkerställa samsyn och förståelse för detta i nämnderna.
  • Respektive nämnd bör ta fram en struktur för rapportering till nämnd avseende privata utförare, med fastställd frekvens på rapportering, utöver årlig uppföljningsrapport.
  • Kommunstyrelsen bör tydliggöra sin uppsikt gällande avtalssamverkan samt ta fram en rutin som möter kommunallagens krav på årlig återrapportering till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan.
  • Kommunstyrelsen bör i sin översyn av uppföljning och insyn av privata utförare särskilt beakta de synpunkter som framförs i revisionsrapporten.