Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av skolplikt och rätten till utbildning

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om utbildningsnämnden säkerställt att det finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att utbildningsnämnden har säkerställt att det finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning. Bedömningen grundas på att det finns rutiner för:
- bevakning av skolplikten.
- medgivande av att fullgöra skolplikt på annat sätt.
- att vid bristande skolplikt vidta åtgärder.

Det finns även förfaranden för att ge asylsökande barn och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd rätt till utbildning. Rutinerna är delvis kända och tillämpade.

Kommunrevisionen noterar att nämndens bevakning av skolplikten inte sker på ett enhetligt sätt över året och att statistiken är på aggregerad nivå. Det gör att uppföljning och analys med ett längre perspektiv försvåras. Nämnden får inte heller en uppdaterad och jämförbar bild av skolenheternas olika situation i frågan vilket försvårar möjligheten att vidta adekvata åtgärder vid behov.

Utifrån genomförd granskning lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer till utbildningsnämnden:

  • Följa upp statistiken avseende frånvaro och skolpliktsbevakning på ett enhetligt och tydligt sätt där bland annat eventuella variationer i organisationen kan framgå för att kunna fatta beslut om åtgärder.
  • Överväga att ändra förfarandet så att det är nämnden och inte grundskoleutskottet som fattar beslut om att vårdnadshavare föreläggs med vite vid bristande skolplikt.

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser och rekommendation från utbildningsnämnden senast 2021-02-26.