Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska huruvida överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplan 2020.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll.

Ansvar och roller utöver vad som framgår av nämndens reglemente har klargjorts i samverkansavtal, delegationsordning, samt genom en arbetsordning som fördelar ansvar inom förvaltningen. Förvaltningens arbetssätt att fördela ansvar och roller reducerar sårbarhet för frånvaro och vakanser samt medger att tjänstepersoner löpande kan stödja varandra, samt vid behov gå in som ersättare.

Det finns en god struktur och rutiner för planering, uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi.

Nämnden får löpande information om såväl verksamhet som ekonomi och nämnden är dessutom aktiv i verksamhetens planering vad avser mål och ekonomiska förutsättningar och uppföljning av verksamheten.

Nämnden följer till delar Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. Det finns en organisation för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Det finns däremot en avsaknad av dokumenterade tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen och en utvecklingspotential vad gäller riskanalysarbetet.

Det finns rutiner för att registrera handlingar och e-post i verksamhetssystemet och det finns en gallrings- och bevarandeplan som används. Vidare finns det också rutiner för posthantering och för att hantera de handlingar som inte rör individärenden.

Nämnden har också vidtagit åtgärder mot bakgrund av den kritik som länsstyrelsen framförde i sin inspektion.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer till överförmyndarnämnden:

  • Anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen
  • Att nämnden involverar sig i de riskbedömningar som sker till grund för beslut om intern kontroll
  • Att utifrån vad som framkommit under intervjuerna även lyfta fram mer långsiktiga ambitioner i samband med nämndens målarbete.

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser och rekommendation
från överförmyndarnämnden senast 26 februari 2021.