Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av delårsrapport 2020

Uppsala kommuns revisorer har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2020. Revisorernas bedömning och resultat presenteras i rapporten. Revisorerna har biträtts av sakkunniga (PwC) i sitt granskningsarbete.

Sammanfattning

Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer som utses av kommunfullmäktige har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Grundat på den översiktliga granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att delårsbokslutet för Uppsala kommun inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Revisorerna noterar dock att delårsrapporten är betydligt mer omfattande än vad god sed kräver vilket kan försvåra en överblick för läsaren, samtidigt som den ger detaljerad kvalitativ information inom flera områden. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Balanskravet prognostiseras till 703 mnkr per helår.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.

Revisorerna baserar sin bedömning på den information som redovisas i delårsrapporten.