Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av styrning av investeringar 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrningen av investeringar i kommunkoncernen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att granska kommunens styrning och uppföljning av större investeringsprojekt för att bedöma om investeringsprocesserna i nämnder och bolag är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.

Efter genomförd granskning bedömer KPMG att det finns utrymme att ytterligare stärka styrningen av investeringar i Uppsala kommunkoncern och rekommenderar därför följande:

  • Den dokumentation i form av styrdokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar som berör investeringsområdet och som finns i kommunen utgör en god grund för en ändamålsenlig hantering och styrning av investeringar och investeringsprocesser i Uppsala kommunkoncern. KPMG bedömer dock att man behöver lägga ner mer arbete och resurser på att göra dokumenten mer kända och levande i hela koncernen för att få  ett mer enhetliga och likartade arbetssätt och processer kring investeringar i hela kommunkoncernen.
  • Några av bolagen behöver komplettera och anpassa den dokumentation som finns till respektive bolag så att riktlinjer, rutinbeskrivningar återspeglar hur investeringar hanteras inom respektive bolag
  • Rutinerna kring så kallade efterkalkyler behöver stramas upp ytterligare då det i samband med intervjuerna framgår att detta är ett utvecklingsområde.
  • En enhetlighet bör finnas i kommunkoncernen för hur kostnader för egen personal ska hanteras vad gäller investeringsprojekt.

I samband med granskningen framkom att det i nuläget inte finns något systemstöd/program/modul vad gäller investeringar i kommunen. Vissa av bolagen har systemstöd/projektmoduler i nuläget och andra bolag ämnar införskaffa sådana. KPMG bedömer att det vore önskvärt att ha en samlad plattform för all dokumentation kring investeringsprojekt.