Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Resvaneundersökning

Under hösten 2015 genomförde Uppsala kommun en resvaneundersökning. Undersökningen har genomförts var femte år sedan 2000. Syftet med undersökningen är att kartlägga kommuninvånarnas resmönster. Resultaten är ett viktigt underlag för planeringen av hållbar tillväxt och hållbara transporter.

Dokument

Sammanfattning

Undersökningen skickades ut som en enkät till 4 118 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.  Den undersökta åldersgruppen var 1284 år. 48 procent av de tillfrågade personerna svarade på enkäten. Resultaten är viktade med avseende på urvalsområde, kön och ålder för att motsvara hela befolkningen i den undersökta åldersgruppen. Undersökningen är genomförd enligt samma metodik som föregående mätningar med undantaget att RVU 2015 genomfördes på hösten och inte på våren. Ändringen av mätperiod kan påverka utfallet av underökningen och ska beaktas vid jämförelse med resultat från föregående mätningar.

Antalet cyklister har ökat

Resultaten visar att

  • bil är det vanligaste färdsättet – det används i 37 procent av resorna
  • cykelresor utgör 33 procent av alla resor
  • gångtrafik utgör 14 procent av alla resor
  • buss utgör 13 procent av alla resor.

Jämfört med undersökningen från 2010 har andelen bilresor och gående minskat med fem respektive fyra procent och andelen cykelresor har ökat med sju procent. 

Andelen resor med bil har minskat kraftigt de senaste fem åren i Uppsala tätort samtidigt som andelen resor med cykel har ökat. För första gången sedan undersökningarna startade 2000 är andelen cykelresor i Uppsala tätort högre än andelen bilresor. Andelen gående i Uppsala tätort har minskat markant.

Fler resor per dygn 

Mängden vardagsresor en genomsnittlig höstdag i Uppsala uppgick till 409 340 resor per dygn. Det är en ökning med knappt två procent jämfört med förra undersökningen 2010.

Befolkningsutvecklingen i de undersökta områdena har under samma period ökat med cirka sex procent. Antalet personer som reser har ökat med en procent sedan 2010.

Resorna utanför Uppsala tätort har ökat jämfört med 2010, från 3,1 till 3,3 resor per dag. Resorna i Uppsala tätort har minskat från 3,4 till 3,2 resor per dag.