Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Delårsrapport 2015

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 1 januari 2015–31 augusti 2015. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015.

Sammanfattning

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed och om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för Uppsala kommun uppgår till 108 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -45 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på 62 miljoner kronor. 

Resultatet för Uppsala kommunkoncern uppgår till 153 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor lägre än föregående år. Prognosticerat resultat för Uppsala kommunkoncern uppgår till - 95 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår det prognosticerade resultatet till -105 miljoner kronor.