Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för parkering i Uppsala kommun

Uppsala kommuns riktlinjer för parkering beskriver hur en attraktivare stadsmiljö samt en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska skapas.

Sammanfattning

Målen för parkering i Uppsala utgår från kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska.

Fem mål

Allt arbete med att hantera och planera parkering i Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå fem mål. För varje mål finns riktlinjer som beskriver vad som avses med respektive mål. 

Attraktivare stadsmiljö

Riktlinjer för målet:

 • Markparkeringsytornas andel av centrala staden ska minska.
 • Parkering (bil, MC och cykel) för boende och arbetsplatser ska i första hand placeras på kvartersmark.
 • Andelen gång- och cykelresor till, från och inom centrala staden ska öka.
 • Planering och styrning av parkering ska stödja kommunens samhällsbyggnadsambitioner.

Minska biltrafikens miljöpåverkan

Riktlinjer för målet:

 • Biltrafikens andel av resor till Uppsala tätort ska minska.
 • Biltrafikarbetet inom Uppsala tätort ska minska.
 • Söktrafiken efter lediga parkeringsplatser ska minska.
 • Antalet bilrörelser i centrum ska minska.
 • Biltrafikandelen vid arbetspendling ska minska.

Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

Riktlinjer för målet:

 • Ökad tillgänglighet till centrum för gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Cykeltrafikens tillgänglighet till målpunkter ska öka.
 • En beläggning på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
 • Längre gångavstånd till bil- och MC-parkering i centrum och vid andra handelsetableringar ska accepteras.
 • Antalet bilrörelser i centrum ska minska för att öka tillgängligheten för övriga trafikslag.
 • Pendlarparkeringar/bytespunkter/samåkningsparkeringar ska identifieras och iordningsställas.

Effektiviserad markanvändning

Riktlinjer för målet:

 • Eftersträva ett ökat antal parkeringsköp.
 • Samnyttjande av parkeringsanläggningar ska eftersträvas.
 • Samla parkering i parkeringsanläggningar och effektivisera utnyttjandet av dessa.
 • En beläggningsgrad på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
 • Beläggningsgraden i parkeringsanläggningar ska öka från dagens nivå.
 • Utveckla kommunens parkeringsbolag.

Bidra till en fortsatt stark centrumhandel

Riktlinjer för målet:

 • Parkering i centrala Uppsala ska prioriteras i första hand för besökare och angöringstrafik, i andra hand för boende i innerstaden.
 • Arbetsplatsparkering bör inte ske på gatumark.