Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Stabil ekonomi möjliggör satsningar för framtiden

Fortsatt stark ekonomi trots hög inflation. De senaste årens starka resultat har gjort det möjligt för Uppsala kommun att finansiera en större andel av investeringarna med egna pengar och därmed slippa låna. Det ger en stabil grund och möjliggör satsningar på investerings- och utvecklingsprojekt trots lågkonjunktur.

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern (nämnder, förvaltningar och kommunala bolag) för perioden januari till augusti är 409 miljoner kronor. 226 miljoner kronor blir resultatet för verksamhet i förvaltningsform och 218 miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncern, det vill säga de kommunala bolagen. Delårsbokslutet visar att Uppsala kommun uppvisar ett gott resultat, trots en hög inflation.

– Trots en svår ekonomisk tid kan vi visa ett gott resultat i delårsbokslutet. En välskött ekonomi är en prioriterad fråga för kommunledningen. Uppsala som är en växande kommun har stora investeringsbehov. Då krävs det en god ekonomisk hushållning för att hantera stora och nödvändiga investeringar på ett ansvarsfullt sätt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

För helåret 2023 förväntas ett resultat om 305 miljoner kronor före skatt för kommunkoncernen. Justerat för jämförelsestörande poster blir resultatet 641 miljoner kronor. Helårsprognosen inrymmer en obudgeterad kostnad om 430 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets anläggningar vad gäller järnvägsplanen. Bland de jämförelsestörande posterna finns också realisationsvinster från försäljning av exploateringsfastigheter och från försäljning av anläggningstillgångar på sammanlagt 128 miljoner kronor. Justerat helårsresultat för verksamhet i förvaltningsform prognostiseras till 2,6 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Efter prognosen per augusti har positiva besked lämnats om elstöd på cirka 16 miljoner kronor samt mer statsbidrag vilket indikerar att resultatet kommer att bli högre.

Fortsatt stark ekonomi 

Det underliggande resultatet i prognosen tyder på en fortsatt stark ekonomisk ställning för kommunkoncernen. Resultatet justerat för jämförelsestörande poster visar att de finansiella målen uppnås och att Uppsala kommunkoncerns ekonomiska ställning ytterligare stärks. Hittills i år har den större delen av kommunkoncernens investeringar kunnat finansieras med egna medel. Detta minskar behovet av lånefinansiering.

Minskat ekonomiskt bistånd

Andelen av befolkningen som behöver ekonomiskt bistånd har minskat och med det även kostnaderna för ekonomiskt bistånd. I augusti 2023 startade projektet Kvinna-Arbete-Hälsa. Det handlar bland annat om att utbildnings- och jobbcoacher samarbetar med hälsopedagog. Ett av målen är att utrikesfödda kvinnor ska komma ut i arbetslivet via arbetsmarknadsinsatser.

Fler bostäder till rimlig kostnad

Det pågår ett arbete för att få till fler bostäder till rimliga priser och att använda befintliga bostäder på ett bättre sätt. För att möta det ökade antalet äldre personer pågår ett utvecklingsarbete för att få till fler bostäder som kan locka äldre. Kommunen genomför nu Bostad först, som handlar om att hemlösa erbjuds hjälp med egen bostad och stödinsatser för att klara av att bo kvar i bostaden.

Trygghet och säkerhet

Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Det trygghetsskapande arbetet utgår från metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kring resecentrum pågår med koppling till medborgarlöfte resecentrum.

Beslut i kommunfullmäktige 7 november

Kommunfullmäktige beslutar om delårsbokslutet för Uppsala kommunkoncern 2023 vid sitt möte 7 november.

Läs ärendet och bilagor, som behandlades i kommunstyrelsen 18 oktober:

Delårsuppföljning ekonomi per augusti samt helårsprognos 2023

Bilagor till delårsuppföljningen finns som ärenden på kommunstyrelsens mötessida 18 oktober