Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 beslutad

Kommunfullmäktige har behandlat förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 på sitt möte 6 november. Kommunfullmäktige biföll styrets (S, MP och V:s) budgetförslag.

Mål och budget 2024 bild

– Budgeten för 2024 är Barnens budget. För att alla barn ska få en trygg uppväxt vill vi växla upp kommunens brottsförebyggande arbete. Därför fortsätter vi satsa på vårt områdesarbete, socialarbetare i skolan och tidiga insatser. Men bland det bästa vi kan göra som kommun för att förebygga kriminalitet är att se till att vi har bra skolor i Uppsala. Därför värnar vi om skolan och satsar på barnen i de tidiga åldrarna, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Med denna budget tar vi ansvar för både äldre och yngre. Vi kompenserar idrottslivet för stigande hyror och ser till att få fram nya anläggningar för idrott och bad. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att stärka bemanningen och arbetsmiljön i äldreomsorgen, säger Tobias Smedberg (V), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande. 

– Vi är mitt i en klimatkris. Och vi har en regering som monterar ned det nationella klimatarbetet. Vi gör tvärtom. Vi växlar upp vårt klimatarbete.  Vi satsar också på skolan och fritidsverksamhet. För vi vet att en hållbar framtid, en bra skola och en meningsfull fritid är det viktigaste för barn och unga. Och det är barnen som är i fokus i vår budget, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd.

Fyra gemensamma mål för mandatperioden

Kommunfullmäktiges politiska inriktning för de kommande tre åren har fyra fokusmål:

 • Ekonomin: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.
 • Jobben: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.
 • Klimatet: Uppsala ska leda klimatomställningen.
 • Tryggheten: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.

Alla nämnder och kommunala bolag ska kraftsamla för att uppnå målen. Till varje fokusmål hör ett antal uppdrag. De kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder och bolagsstyrelser.

Exempel på uppdrag för att genomföra fokusmålen:

 • Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.
 • Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.
 • Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.
 • Införa en koldioxidbudget för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga.
 • Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.
 • Insatser mot droger i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Ekonomiska förutsättningar

Förutsättningarna för att uppnå de finansiella målen under de tre kommande åren är utmanande. Vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskad köpkraft påverkar kommunens ekonomi under åren framöver. Kommunens uppdrag ska ändå upprätthållas och utvecklas utifrån medborgarnas behov.

Det långsiktiga finansiella målet är att kommunens resultat ska vara minst två procent av kommunens skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2024–2026 budgeteras kommunens resultat till lägre nivåer än den långsiktiga målsättningen utifrån rådande ekonomiska läge. Kommunens starka resultat de sju senaste åren möjliggör att tillfälligt anpassa de finansiella målen till de ekonomiska förutsättningar som gäller nu samt under de kommande tre åren då utveckling av infrastruktur för framtiden i form av spårväg/kollektivtrafik genomförs. För 2024 budgeteras kommunens resultat till 155 miljoner kronor motsvarande 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För 2025 budgeteras resultatet till 1,6 procent och för 2025 till 1,7 procent.

– I en tid när många kommuner tvingas gå med stora underskott är vi stolta över att lägga fram en budget med överskott samtidigt som vi kan göra viktiga satsningar på skolor, kultur- och fritidsverksamheter och trygghet. Detta är möjligt då vi under lång tid fört en ansvarsfull ekonomisk politik i Uppsala. Därför kan vi i år lägga en budget där barnen inte ska betala för den ekonomiska krisen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningar i budgeten

Enligt budget för 2024 får nämnderna 1 093 miljoner kronor mer i kommunbidrag från kommunfullmäktige jämfört med 2023, vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.

Exempel på ekonomiska satsningar i budgeten:

 • Kommunbidraget inom infrastruktur, säkerhet och skydd utökas med 392 miljoner kronor. Här ingår sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet samt satsningar på områdesarbetet i bland annat Gottsunda/Valsätra. Stadsutveckling sker i form av tillfälliga infrastrukturkostnader för framtiden i kollektivtrafik/spårväg.
 • Kommunbidraget till vård och omsorg utökas med 291 miljoner kronor. Medel riktas bland annat till LSS-verksamheten, missbrukarvården samt trygghetssatsningar inom barn- och ungdomsvården.
 • Kommunbidraget till förskolor och skolor utökas med 286 miljoner kronor. Bland annat görs satsningar på tidiga insatser på lågstadiet, ökad inskrivningsgrad i förskolan, utökad undervisningstid i grundskolan och återhämtning av förlorad undervisningstid i gymnasieskolan efter pandemin.
 • Inom kultur och fritid görs satsningar på bland annat fritidsklubbar, fritidsgårdar och biblioteksverksamhet. Bidrag ges även till allaktivitetshuset i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet.

Läs mer i Mål och budget för 2024 med plan för 2025-2026

Läs mer om arbetet med Mål och budget