Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

  Om du planerar att hantera livsmedel i din verksamhet är du skyldig att registrera din verksamhet minst två veckor innan du startar den. Det gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer eller om du flyttar din verksamhet till en annan adress.

  Du får starta din verksamhet när du har fått ett beslut om registrering. Om du inte har fått ett beslut två veckor efter det att din anmälan kommit till miljöförvaltningen får du starta ändå.

  Genom att anmäla i tid undviker du att få betala en sanktionsavgift. Läs mer om sanktionsavgift längre ner på sidan.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

 2. Registrera livsmedelsverksamhet

  Du är skyldig att registrera din verksamhet senast två veckor innan när:

  • du startar en ny livsmedelsverksamhet
  • du tar över en livsmedelsverksamhet där någon tidigare bedrivit livsmedelsverksamhet.
  • du ändrar din bolagsform till exempel från enskild firma till aktiebolag
  • din livsmedelsverksamhet flyttar till en annan adress

  Registrera dricksvattenanläggning

  Om du ansvarar för en dricksvattenbrunn eller ett vattenverk måste du registrera anläggningen om du:

  • levererar vatten till fler än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn
  • levererar vatten till en livsmedelsverksamhet, en campingplats, bygdegård, en samfällighet, eller hyr ut bostäder.

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du inte har e-legitimation eller skyddad identitet kan du använda någon av blanketterna nedan.

  Registrera livsmedelsverksamhet (PDF, 255 KB)

  Registrera dricksvattenanläggning (PDF, 229 KB)

 3. Anmäl om du vill ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

  Du är skyldig att anmäla om du vill förändra din livsmedelsverksamhet, till exempel att du:

  • avslutar din verksamhet
  • bygger om din lokal
  • ändrar din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • ändrar sortiment och tillverkningssätt
  • ändrar antalet portioner du serverar
  • ändrar fakturaadress

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du inte har e-legitimation eller skyddad identitet kan du använda blanketten nedan.

  Anmäl om ändring av livsmedelsverksamhet (PDF, 221 KB)

 4. Avgifter för registrering och kontroll

  Kommunen är skyldig att ta ut avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter. Avgifterna får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

  Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften 2023 ska vara 1 310 kronor.

  Exempel på olika avgifter som du kan få betala är:

  • 1 965 kronor för att registrera din verksamhet. Avgiften tas ut oavsett om du startar din verksamhet eller inte. 
  • en avgift för miljöförvaltningens planerade kontroll av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på hur lång tid kontrollen tar. En kontroll tar vanligen 3 - 5 timmar och beror på risken med din verksamhet och hur du sköter den.
  • en avgift om miljöförvaltningen hittar brister vid ett besök och bedömer att en uppföljande kontroll måste göras.
  • en avgift för att kontrollera klagomål om de visar sig vara befogade
  • en avgift för att hantera livsmedelslarm om det visar sig att du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att osäkra livsmedel finns på marknaden.

  Din verksamhet klassas med hjälp av Livsmedelsverkets system för riskklassning av livsmedelsverksamheter, läs mer hos Livsmedelsverket. 

  Beslut om avgifter kan överklagas

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om alla avgifter som du ska betala.
  Du har möjlighet att överklaga beslutet om du inte är nöjd med det. I beslutet står det hur du ska göra om du vill överklaga.

  Regler och information om avgifter

  Du kan läsa om reglerna som ligger till grund för avgiften som du får betala i Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

  Sanktionsavgift om du inte registrerar

  Om du inte registrerar din verksamhet innan du startar den eller tar över en befintlig verksamhet kan du få betala en sanktionsavgift till staten. Det gäller även om du byter bolagsform/organisationsnummer eller flyttar din verksamhet till en annan plats.

  Skälet till att du måste registrera din verksamhet är att miljöförvaltningen ska känna till den och kontrollera den. Syftet med reglerna i livsmedelslagstiftningen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel.

  Läs mer om hur du undviker sanktionsavgift i infobladet. 

 5. Ekologiska livsmedel, ”fri från”-livsmedel, nya livsmedel, animaliska livsmedel och primärproduktion

  Inom några områden krävs mer än registrering hos miljöförvaltningen. Det gäller bland annat om du ska producera eller sälja:

 6. Krav på dig som livsmedelsföretagare

  Du är alltid ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. När du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som gäller för din verksamhet.

  • Din anläggning måste vara utformad, inredd och utrustad på ett lämpligt sätt för de livsmedel som du hanterar.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste dricksvattnet uppfylla de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

  Livsmedelsbranschen har tagit fram Branschriktlinjer där du kan hitta rutiner och arbetssätt som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 7. Kontroll av din verksamhet

  Miljöförvaltningen besöker regelbundet din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och att informationen om dina livsmedel är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Det kallar vi för planerad kontroll. Ofta kontaktar miljöförvaltningen dig och bokar tid för det första besöket. Efter det första besöket är kontrollerna vanligen oanmälda.

  Vid besöket bör du kunna berätta om:

  • att din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • att du har rutiner och arbetssätt för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
  • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
  • var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
  • att menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

  Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om:

  • din anläggning och hur den är utformad
  • rutiner för att sköta din vattenanläggning
  • ditt program för att regelbundet undersöka dricksvattnet (dricksvatten prover)

  Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport och du får även ett beslut om årlig kontrollavgift. Beslutet grundar sig på de uppgifter som du har uppgett vid det första besöket.

  Läs om mer om Livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag. 

 8. Betala för planerad kontroll

  Som livsmedelsföretagare är du skyldig att betala en avgift för den planerade kontrollen av din livsmedelsverksamhet.

  År 2024 inför vi så kallad efterhandsdebitering för alla livsmedelsverksamheter. Det betyder att du som är ansvarig för en livsmedelsverksamhet betalar efter avslutad kontroll, för den tid som kontrollen tog.

  Vad betalar jag för?

  Varje livsmedelskontroll är mer än bara tiden då vi är hos dig under själva kontrollbesöket. Du betalar för all tid som ingår, när vi

  • förbereder oss och läser in oss på din verksamhet
  • besöker ditt företag
  • tar eventuella prover
  • har kontakt med berörda i ärendet
  • samråder med experter och andra myndigheter
  • skriver kontrollrapporter
  • skriver beslut.

  Planerad livsmedelskontroll

  När ska jag betala för kontrollen?

  • År 2024 betalar alla livsmedelsföretag efter varje planerad kontroll, så kallad efterhandsdebitering. Det ger en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.
  • Företag som startar sin verksamhet år 2023 eller senare har direkt efterhandsdebitering och betalar då efter varje planerad kontroll.
  • Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för ärendet multipliceras med timavgiften. Timavgiften 2023 är 1 310 kronor. 
  • Det är vilken riskklass ett företag har som avgör hur ofta kontroller ska göras. Läs mer om riskklass här.
  • Nuvarande system för att ta ut en årlig kontrollavgift tas bort 2024.

  Frågor och svar om debitering

  Fler frågor och svar kan du läsa hos Livsmedelsverket.

  Vad är efterhandsdebitering?

  Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretag får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök i stället för som tidigare, en årlig kontrollavgift i början av varje kalenderår för alla planerade kontroller under året.

  När börjar efterhandsdebitering att gälla?

  Livsmedelsverksamheter som startar under 2023 får direkt det nya debiteringssättet.

  Från 2024 har alla livsmedelsverksamheter efterhandsdebitering.

  Vad är fördelen för mitt företag med efterhandsdebitering?

  Det blir en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

  Vad avgör hur ofta jag kommer att få kontroll?

  Hur ofta en verksamhet får kontroll bestäms genom verksamhetens riskklassning. Läs mer om riskklass här.

  Vad kommer det att kosta?

  Hur mycket varje kontroll kostar avgörs av hur lång tid vi behöver för planering, själva kontrollen och för att skriva rapporten.

  Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för ärendet multipliceras med timavgiften. Timavgiften 2023 är 1 310 kronor.

  Vad ingår i avgiften som jag betalar för kontrollen?

  Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder kontrollen, tiden för kontrollbesöket, tiden för bedömning/utredning och att skriva kontrollrapporter och beslut efter kontrollen.

  Kan jag påverka hur lång tid mina kontroller tar?

  Ja, det kan du. Kontrollen kan ta kortare tid exempelvis om

  • din verksamhet har goda rutiner och arbetssätt som följs
  • du har kunskap och är uppdaterad om gällande livsmedelslagstiftning
  • din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • du har meddelat oss dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

  Det kan ta längre tid om kontrollen leder till många avvikelser eller om verksamheten är omfattande.

  När kommer fakturan?

  Innan du får fakturan får du ett beslut om avgift. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut skickar vi fakturan till dig. Det förutsätter att du inte har överklagat beslutet om avgift.

  Vad händer om jag överklagar?

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden undersöker först om överklagandet har kommit in i tid samt om det framkommer några nya uppgifter. Därefter skickas det vidare till Länsstyrelsen som i sin tur prövar överklagandet. Du får en faktura när sista prövningsinstans har prövat ditt överklagande och bedömt att du ska betala en avgift för kontrollen.

  Varför ska jag överklaga?

  Om du anser att något är felaktigt i beslutet har du rätt att överklaga det.

  Hur överklagar jag?

  Information om hur du överklagar finns i beslutet om avgift.

 9. Riskklassningen avgör hur ofta din verksamhet kontrolleras

  Riskklassning behövs för att vi ska veta vilka risker som finns med din verksamhet samt hur omfattande verksamheten är. Under 2024 riskklassas alla Sveriges livsmedelsverksamheter om, enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Du får därför ett nytt beslut om riskklassning under 2024.

  Den nya modellen är anpassad för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan, för att upptäcka och förebygga både hälsorisker och brister om livsmedelsinformation, till exempel märkning av livsmedel och menyer. Det nya riskklassningsbeslutet börjar gälla 1 januari 2024.

  Hur ofta i stället för årlig kontrolltid

  I och med den nya riskklassningsmodellen tas den årliga kontrolltiden för varje livsmedelsverksamhet bort. I stället beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden om hur många gånger du ska få besök under fem år, en kontrollfrekvens. Det är vilken riskklass ett företag har som avgör hur ofta kontroller ska göras.

  Antal kontroller av din verksamhet kan öka eller minska

  Beroende på vilken riskklass din verksamhet har kan kontrollen öka eller minska. Vi samlar in uppgifterna för den nya riskklassningen när vi besöker dig för en kontroll. Många av er har vi redan besökt i år. Har du inte ett inplanerat kontrollbesök i år? Då kontaktar vi dig på annat sätt i stället.

  Läs mer om den nya riskklassningsmodellen hos Livsmedelsverket.

  Läs mer om livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag.

 10. Kontakt

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och