Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

  Om du planerar att hantera livsmedel i din verksamhet är du skyldig att registrera din verksamhet minst två veckor innan du startar den. Det gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer eller om du flyttar din verksamhet till en annan adress.

  Genom att anmäla innan du startar din verksamhet undviker du att få betala en sanktionsavgift. Läs mer om sanktionsavgift längre ner på sidan.

  Du får starta din verksamhet när du har fått ett beslut om registrering. Om du inte har fått ett beslut två veckor efter det att din anmälan kommit till miljöförvaltningen får du starta ändå.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

 2. Registrera livsmedelsverksamhet

  Skälet till att du måste registrera din livsmedelsverksamhet är att miljöförvaltningen ska känna till den och kan kontrollera att du uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen: att livsmedel är säkra och inte vilseleder konsumenterna.

  Du är skyldig att registrera din verksamhet senast två veckor innan när:

  • du startar en ny livsmedelsverksamhet
  • du tar över en livsmedelsverksamhet där någon tidigare bedrivit livsmedelsverksamhet.
  • du ändrar din bolagsform till exempel från enskild firma till aktiebolag
  • din livsmedelsverksamhet flyttar till en annan adress

  Registrera dricksvattenanläggning

  Om du ansvarar för en dricksvattenbrunn eller ett vattenverk måste du registrera anläggningen om du:

  • levererar vatten till fler än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn
  • levererar vatten till en livsmedelsverksamhet, en campingplats, bygdegård, en samfällighet, eller hyr ut bostäder.

  Registrera kontaktmaterialverksamhet

  Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar, importerar eller distribuerar produkter och material som är avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den. Kontaktmaterial är allt från förpackningsmaterial och plasthandskar till köksredskap, köksmaskiner, processutrustning samt andra produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du inte har e-legitimation eller skyddad identitet kan du använda någon av blanketterna nedan.

  Registrera livsmedelsverksamhet (PDF, 255 KB)

  Registrera dricksvattenanläggning (PDF, 229 KB)

 3. Anmäl om du vill ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

  Du är skyldig att anmäla om du vill ändra din livsmedelsverksamhet, till exempel att du:

  • avslutar din verksamhet
  • bygger om din lokal
  • ändrar din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • ändrar sortiment och tillverkningssätt
  • ändrar omfattning till exempel antal årsarbetare, utgående volym, enheter och liknande
  • blir livsmedelscertifierad/avslutar certifiering, läs Livsmedelsverkets information om certifiering
  • ändrar fakturaadress
  • ändrar telefon och e-postadresser

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du har skyddad identitet eller inte har e-legitimation eller kan du använda blanketten nedan.

  Anmäl om ändring av livsmedelsverksamhet (PDF, 221 KB)

 4. Avgifter för registrering och kontroll

  Kommunen är skyldig att ta ut avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter. Avgifterna får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

  Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften för livsmedelskontroll ska vara 1 590 kronor under 2024.

  Du betalar: 

  • 2 385 kronor för att registrera din verksamhet, vilket motsvarar 1,5 timme kontrolltid. Avgiften tas ut oavsett om du startar din verksamhet eller inte.
  • en avgift för planerad, regelbunden kontroll av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på hur lång tid kontrollen tar. En kontroll tar vanligen 3 - 5 timmar och beror på den verksamhet som du bedriver och hur du sköter den.
  • en avgift för uppföljande kontroll som är nödvändig när regler i livsmedelslagstiftningen inte följs.
  • en avgift för att kontrollera klagomål och matförgiftningar om de visar sig vara befogade
  • en avgift för att hantera livsmedelslarm när du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att osäkra livsmedel finns på marknaden.

  Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för ärendet multiplicerat med timavgiften.

  När ska du betala?

  Du får ett beslut om avgift efter:

  • du har fått ett beslut om registrering.
  • genomförd planerad och uppföljande kontroll
  • genomförd utredning och kontroll av befogade klagomål och matförgiftningar samt livsmedelslarm där du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder.

  Du har möjlighet att överklaga beslutet om avgift. Du får en faktura när beslutet har vunnit laga kraft.

  Sanktionsavgift om du inte registrerar

  Om du inte registrerar din verksamhet innan du startar den eller tar över en befintlig verksamhet kan du få betala en sanktionsavgift till staten. Det gäller även om du byter bolagsform/organisationsnummer eller flyttar din verksamhet till en annan adress.

  Läs mer om hur du undviker sanktionsavgift i infobladet. 

 5. Ekologiska livsmedel, ”fri från”-livsmedel, nya livsmedel, animaliska livsmedel och primärproduktion

  Inom några områden krävs mer än registrering hos miljöförvaltningen. Det gäller bland annat om du ska producera eller sälja:

 6. Krav på dig som livsmedelsföretagare

  Du är alltid ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. När du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som gäller för din verksamhet.

  • Din anläggning måste vara utformad, inredd och utrustad på ett lämpligt sätt för de livsmedel som du hanterar.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste dricksvattnet uppfylla de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

  Livsmedelsbranschen har tagit fram Branschriktlinjer där du kan hitta rutiner och arbetssätt som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 7. Planerad kontroll av din verksamhet

  Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och att informationen om dina livsmedel är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Det kallar vi för planerad kontroll.

  Ofta kontaktar miljöförvaltningen dig och bokar tid för en första kontroll. Därefter är kontrollerna vanligen oanmälda.

  Vid besöket bör du kunna berätta om:

  • att din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • att du har rutiner och arbetssätt för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
  • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
  • var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
  • att menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

  Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om:

  • din anläggning och hur den är utformad
  • rutiner för att sköta din vattenanläggning
  • ditt program för att regelbundet undersöka dricksvattnet (dricksvatten prover)

  Läs om mer om Livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag. 

 8. Vad ingår i kontrollen

  Varje livsmedelskontroll är mer än bara tiden då vi är hos dig under själva kontrollbesöket.
  I tiden för kontroll ingår att vi:

  • förbereder oss och läser in oss på din verksamhet
  • besöker ditt företag
  • tar eventuella prover
  • har kontakt med berörda i ärendet
  • samråder med experter och andra myndigheter
  • skriver kontrollrapporter
  • skriver beslut.

  Planerad livsmedelskontroll

   

   

 9. Riskklassningen avgör hur ofta din verksamhet kontrolleras

  Riskklassning behövs för att förstå vilka risker som finns med din verksamhet och hur omfattande verksamheten är. Riskklassningen ligger till grund för hur många planerade kontroller din verksamhet får under fem år, en kontrollfrekvens.

  Om din verksamhet vid flera kontroller i följd visar på god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, gör vi en bedömning om kontrollfrekvensen kan minska. Kontrollfrekvensen kan också minska om din verksamhet har ett giltigt certifikat för en tredjepartscertifiering av en standard som finns i Livsmedelsverkets förteckning över standarder som ger reduktion.

  Livsmedelsverkets modell för riskklassning.

 10. Kontakt

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.