Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

  Om du planerar att hantera livsmedel i din verksamhet är du skyldig att registrera din verksamhet minst två veckor innan du startar den. Det gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer eller om du flyttar din verksamhet till en annan adress.

  Du får starta din verksamhet när du har fått ett beslut om registrering. Om du inte har fått ett beslut två veckor efter det att din anmälan kommit till miljöförvaltningen får du starta ändå.

  Genom att anmäla i tid undviker du att få betala en sanktionsavgift. Läs mer om sanktionsavgift längre ner på sidan.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

 2. Registrera livsmedelsverksamhet

  Du är skyldig att registrera din verksamhet senast två veckor innan när:

  • du startar en ny livsmedelsverksamhet
  • du tar över en livsmedelsverksamhet där någon tidigare bedrivit livsmedelsverksamhet.
  • du ändrar din bolagsform till exempel från enskild firma till aktiebolag
  • din livsmedelsverksamhet flyttar till en annan adress

  Registrera dricksvattenanläggning

  Om du ansvarar för en dricksvattenbrunn eller ett vattenverk måste du registrera anläggningen om du:

  • levererar vatten till fler än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn
  • levererar vatten till en livsmedelsverksamhet, en campingplats, bygdegård, en samfällighet, eller hyr ut bostäder.

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du inte har e-legitimation kan du använda någon av blanketterna nedan.

  Registrera livsmedelsverksamhet (PDF, 255 KB)

  Registrera dricksvattenanläggning (PDF, 229 KB)

 3. Anmäl om du vill ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

  Du är skyldig att anmäla om du vill förändra din livsmedelsverksamhet, till exempel att du:

  • avslutar din verksamhet
  • bygger om din lokal
  • ändrar din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • ändrar sortiment och tillverkningssätt
  • ändrar antalet portioner du serverar
  • ändrar fakturaadress

  Registrerar med e-tjänst

  Anmäl registrering och ändring via e-tjänst  

  Anmäla med blankett

  Om du inte har e-legitimation kan du använda blanketten nedan.

  Anmäl om ändring av livsmedelsverksamhet (PDF, 221 KB)

 4. Avgifter för registrering och kontroll

  Kommunen är skyldig att ta ut avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter. Avgifterna får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

  Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften 2023 ska vara 1 310 kronor.

  Exempel på olika avgifter som du kan få betala är:

  • 1 965 kronor för att registrera din verksamhet.
  • en avgift för miljöförvaltningens planerade kontroll av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på risken med din verksamhet och hur du sköter den.
  • en avgift om miljöförvaltningen hittar brister vid ett besök och bedömer att en uppföljande kontroll måste göras.
  • en avgift för att kontrollera klagomål om de visar sig vara befogade
  • en avgift för att hantera livsmedelslarm om det visar sig att du inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att osäkra livsmedel finns på marknaden.

  Din verksamhet klassas med hjälp av Livsmedelsverkets system för riskklassning av livsmedelsverksamheter, läs mer hos Livsmedelsverket. 

  Beslut om avgifter kan överklagas

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om alla avgifter som du ska betala.
  Du har möjlighet att överklaga beslutet om du inte är nöjd med det. I beslutet står det hur du ska göra om du vill överklaga.

  Regler och information om avgifter

  Du kan läsa om reglerna som ligger till grund för avgiften som du får betala i Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

  Sanktionsavgift om du inte registrerar

  Om du inte registrerar din verksamhet innan du startar den eller tar över en befintlig verksamhet kan du få betala en sanktionsavgift till staten. Det gäller även om du byter bolagsform/organisationsnummer eller flyttar din verksamhet till en annan plats.

  Skälet till att du måste registrera din verksamhet är att miljöförvaltningen ska känna till den och kontrollera den. Syftet med reglerna i livsmedelslagstiftningen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel.

  Läs mer om hur du undviker sanktionsavgift i infobladet. 

 5. Ekologiska livsmedel, ”fri från”-livsmedel, nya livsmedel, animaliska livsmedel och primärproduktion

  Inom några områden krävs mer än registrering hos miljöförvaltningen. Det gäller bland annat om du ska producera eller sälja:

 6. Krav på dig som livsmedelsföretagare

  Du är alltid ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. När du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som gäller för din verksamhet.

  • Din anläggning måste vara utformad, inredd och utrustad på ett lämpligt sätt för de livsmedel som du hanterar.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste dricksvattnet uppfylla de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

  Livsmedelsbranschen har tagit fram Branschriktlinjer där du kan hitta rutiner och arbetssätt som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 7. Kontroll av din verksamhet

  Miljöförvaltningen besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och att informationen om dina livsmedel är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Ofta kontaktar miljöförvaltningen dig och bokar tid för det första besöket. Efter det första besöket är kontrollerna vanligen oanmälda.

  Vid besöket bör du kunna berätta om:

  • att din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • att du har rutiner och arbetssätt för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
  • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
  • var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
  • att menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

  Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om:

  • din anläggning och hur den är utformad
  • rutiner för att sköta din vattenanläggning
  • ditt program för att regelbundet undersöka dricksvattnet (dricksvatten prover)

  Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport och du får även ett beslut om årlig kontrollavgift. Beslutet grundar sig på de uppgifter som du har uppgett vid det första besöket.

  Läs om mer om Livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag. 

 8. Betala för planerad kontroll

  Som livsmedelsföretagare är du skyldig att betala en avgift för den planerad kontroll som miljöförvaltningen regelbundet gör av din livsmedelsverksamhet.

  Vad betalar jag för?

  Du betalar för den tid det tar för att:

  • planera kontrollen
  • besöka din verksamhet
  • eventuell provtagning
  • skriva kontrollrapport

  När ska jag betala för kontrollen?

  • Företag som bedriver verksamhet eller startade verksamheten år 2022 eller tidigare ska betala en årlig kontrollavgift. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Du får en faktura i början av året. 
  • Företag som startar sin verksamhet år 2023 eller senare betalar efter varje planerad kontroll, så kallad efterhandsdebitering. Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för ärendet multipliceras med timavgiften. Timavgiften 2023 är 1 310 kronor. 
  • År 2024 betalar alla livsmedelsföretag efter varje planerad kontroll. Det ger en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. Nuvarande system för att ta ut en årlig kontrollavgift tas bort 2024.

  Frågor och svar om årlig kontrollavgift för verksamheter som har startat innan 1 januari 2023

  Jag ska lägga ner min verksamhet den 21 februari i år, måste jag betala hela avgiften?

  Ja, eftersom du driver verksamheten innevarande år är du skyldig att betala hela avgiften.

  Jag lade ner min verksamhet i oktober förra året, varför har jag fått en faktura?

  Kontakta miljöförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter på din faktura. Generellt gäller att du som livsmedelsföretagare är skyldig att anmäla till miljöförvaltningen när du lägger ner din verksamhet eller ändrar din verksamhet på andra sätt.

  Varför ska jag betala när jag inte fick någon kontroll förra året?

  Du som årligen betalar för 1 till 2 timmars kontrolltid, får inte besök varje år. I stället läggs din kontrolltid ihop och du får besök vartannat eller vart tredje år. Alla livsmedelsverksamheter får dock minst ett besök inom en treårsperiod.

  Jag tycker jag får betala för mycket, jag vill överklaga avgiften

  När miljö- och hälsoskyddsnämnden har fattat beslut om din årliga kontrollavgift skickas ett beslut till dig. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från att du har tagit emot det. Om du inte har överklagat beslutet inom tre veckor har beslutet vunnit laga kraft. Då gäller den avgift som står i beslutet och du ska betala årlig avgift enligt beslutet.

  Jag har inte råd att betala fakturan, kan jag få anstånd med betalningen?

  Vill du ansöka om att dela upp betalningen eller förlänga betaldatum är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen. Läs mer om fakturor från miljöförvaltningen här.

  Jag har bytt bolag och fått en faktura på mitt gamla bolag

  Kontakta miljöförvaltningen. Du måste omgående anmäla om registrering för ditt nya bolag.

  Jag har inte fått någon faktura, men jag har fått en påminnelse, vad ska jag göra?

  Betala påminnelsefakturan och kontakta miljöförvaltningen på faktura.miljoforvaltningen@uppsala.se

  Jag vill läsa reglerna om avgifter för kontrollen

  Reglerna finns i Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter .

 9. Kontakt