Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Vad en framtidsfullmakt är

  En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte.

  Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan till exempel betala dina räkningar och förvalta din egendom när du själv inte klarar av att göra det.

 2. Att skriva en framtidsfullmakt

  Du kan kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt. Om du vill göra det själv måste du följa nedanstående regler för att framtidsfullmakten ska vara giltig.

  Följande regler gäller när du skriver en framtidsfullmakt: 

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha förmågan i behåll att förstå framtidsfullmaktens innebörd.
  • Du ska ha förmågan att ta hand om dina personliga angelägenheter. 
  • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig. 
  • Framtidsfullmakten ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande och ojäviga personer.
  • Det ska vara tydligt att det är en framtidsfullmakt. 
  • Det ska stå vem som är fullmaktshavare. 
  • Det ska stå vad framtidsfullmakten omfattar och vilka villkor som gäller, till exempel fördelning av flera fullmaktshavares behörighet, gåvor, arvode, granskning och domstolsprövning.

  I fullmakten ska du beskriva vad fullmaktshavaren ska sköta. Det kan till exempel vara att 

  • betala dina räkningar
  • förvalta din egendom
  • agera gentemot myndigheter
  • bevaka dina personliga intressen
  • företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg. 

  Fullmaktshavaren kan aldrig företräda dig i frågor av särskilt personlig karaktär, som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller att upprätta testamente.

 3. När fullmakten träder i kraft

  Framtidsfullmakten ska användas när du på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande har tappat din egen förmåga. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

  Fullmaktshavaren kan ansöka om att låta tingsrätten avgöra om fullmakten ska träda i kraft eller inte. Du kan också i din framtidsfullmakt skriva att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft. 

 4. Förvaltarskap och godmanskap i förhållande till en framtidsfullmakt

  Om du har god man eller förvaltare kan inte framtidsfullmakten träda i kraft. Däremot kan du få god man eller förvaltare om du har en framtidsfullmakt som har trätt i kraft, då blir framtidsfullmakten ogiltig. Du kan dock ha både godmanskap eller förvaltarskap och framtidsfullmakt samtidigt så länge de inte omfattar samma saker, till exempel kan du ha god man för att bevaka rättigheter och framtidsfullmakt för ekonomiska angelägenheter.

 5. Anmäl missbruk av framtidsfullmakt

  Överförmyndarnämnden har ingen närmare tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Däremot kan du kontakta oss om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas. 

  Om det finns misstanke om missbruk av framtidsfullmakten kan vi begära in redovisning och upplysningar. Om utredningen visar att fullmakten har missbrukats kan vi besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas.

 6. Anhörigbehörighet

  Sedan 1 juli 2017 behöver du inte längre ha en fullmakt för att företräda en familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sin ekonomi.

  Läs lagen i föräldrabalken(1949:381), kapitel 17. 

  Vad behörigheten gäller

  Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

  Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel:  

  • Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder.
  • Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
  • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag.
  • Ansöka om vård- och omsorgsboende.
  • Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

  Vem som är behörig

  Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

  1. make (även registrerad partner) eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon (även halvsyskon)
  6. syskonbarn.

  Som anhörig är du inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt. 

  Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen.

  Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

  Överförmyndarnämndens roll

  Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.