Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. En god mans uppdrag

  Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

  Det är tingsrätten som utser en god man eller förvaltare.

  Den person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

  Ladda ner material om rollen som god man och förvaltare från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare webbplats

  Ladda ner material om rollen som god man och förvaltare på engelska, finska och arabiska

  God man eller förvaltare – likheter och skillnader

  En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

  Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd. Det innebär att en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

 2. Bevaka huvudmannens rätt

  Att bevaka rätt är att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis handla om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till.

  Exempel på uppgifter:

  • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
  • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
  • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • ansöka om bostadsbidrag
  • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd att sälja en bostad.

  Bevaka rätt i dödsbo

  Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen eller förvaltaren representera honom eller henne. Det kan handla om att vara med vid bouppteckning, att godkänna bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarnämndens godkännande av arvsfördelningen.

  Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

  Förändringar som rör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen eller förvaltaren och godkännas av överförmyndarnämnden. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas eller intecknas för ett lån. För att skriva på eller säga upp hyresavtal för bostadslägenhet behövs inte överförmyndarnämndens godkännande.

 3. Förvalta egendom

  Förvalta egendom är att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om att förvalta eventuella tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, aktier, fonder, fastighet eller bostadsrätt.

  Exempel på uppgifter:

  • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
  • betala räkningar
  • lämna fickpengar
  • förvalta huvudmannens tillgångar
  • deklarera
  • sanera eventuella skulder
  • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd vid omplacering av tillgångar.
 4. Sörja för person

  Sörja för person betyder att du som god man ska försäkra dig om att huvudmannens tillgångar används till att skapa nytta för honom eller henne. Du ser också till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och har goda levnadsvillkor.

  Som god man eller förvaltare har du därför regelbundna kontakter med huvudmannen själv, vårdpersonal, hemtjänst och andra. Vid behov tar du initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

  Att sörja för person betyder däremot inte att du själv ska vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller göra annat praktiskt arbete. Det sköter socialtjänsten genom ledsagare, kontaktperson, hemtjänst och liknande eller genom andra externa aktörer som Röda korset.

 5. Bokföring och redovisning

  Förteckning och årsräkning

  Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi. Inom två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.

  Du ska också före 1 mars varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret.

  Om uppdraget upphör ska du inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

 6. Ditt arvode

  Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Du har också rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.

  Ett normalarvode är ungefär 20 procent av gällande prisbasbelopp per år. 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

  Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som utsetts till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från sin rätt.

  Arvodet bestäms årsvis när nämnden har granskat årsräkningen.

 7. Uppdraget upphör

  Om din huvudman dör upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tingsrätten kan också upphäva godmanskapet eller förvaltarskapet.

 8. Kontakt

  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

  Telefon:
  018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax:
  018-727 24 66
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2. Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Överförmyndarförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Fakturaadress

  Uppsala kommun
  UPK 5500
  Box 1023
  751 40 Uppsala