Resultat av dialog

Fördjupad översiktsplan för Södra staden - samråd

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Den fördjupade översiktsplanen justerades till en utställningshandling.
Läs beslut, planhandlingar och underlagsrapporter för utställningen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 juni 2015, 08:00 till

11 september 2015, 23:00

Sammanfattning

Södra staden är ett utvecklingsområde som sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder. Kommunen arbetar nu med en fördjupad översiktsplan för Södra staden som ska ta ett samlat grepp om områdets utveckling.  Här kan du lämna synpunkter på det aktuella förslaget till fördjupad översiktsplan.

Beskrivning

Uppsala är en stad som växer. En av anledningarna är stadens attraktiva läge i en kraftigt växande region. Behovet av bostäder, arbetsplatser och annat som en större stad har att erbjuda är därför stort. Södra staden har potential att tillgodose dessa behov. Södra staden (före detta Dag Hammarskjöldsstråket) har därför pekats ut som ett utvecklingsområde i översiktsplan 2010. Idag pågår redan planering av nya områden och stadsdelar i Södra staden. Området är dock fortfarande lågt exploaterat jämfört med övriga staden.

Det strategiska programmet är första steget i ett arbete som förväntas pågå under lång tid.

Relaterade dokument

Underlagsrapporter inför samråd – fördjupad översiktsplan för Södra staden

Öppna dialogmöten

Vi hade öppna dialogmöten om Södra staden i Valsätra 25 augusti, Norby 31 augusti, Ultuna (SLU) 3 september och Sunnersta 8 september.