Yttrande

Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar