Yttrande

Yttrande över motion om partnerskap med idéburna organisationer