Ärende

Ärende om konstnärlig gestaltning på allmän platsmark vid Juvelen