Yttrande

12. Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll 2016