Yttrande

4. Yttrande över förslag till innerstadsstrategi för Uppsala kommun