Yttrande

3.05 Yttrande över påkallade åtgärder från stadsarkivet