Yttrande

19. Yttrande över kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning med mera