Ärende

5. Yttrande över remiss av Uppsala brandförsvars handlingsprogram från 2020