Yttrande

kommunrevisionens uppföljning av mark- och exploateringsverksamheten