Ärende

Bemyndigande till kommunstyrelsen att uppta lån kommunala bolagen 2016